wcsdup(3) Library Functions Manual wcsdup(3)

wcsdup - duplikuje łańcuch szerokich znaków

Standardowa biblioteka C (libc, -lc)

#include <wchar.h>
wchar_t *wcsdup(const wchar_t *s);
Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

wcsdup():

  Od glibc 2.10:
    _POSIX_C_SOURCE >= 200809L
  Przed glibc 2.10:
    _GNU_SOURCE

Funkcja wcsdup() jest szerokoznakowym odpowiednikiem funkcji strdup(3). Alokuje wymaganą ilość pamięci i zwraca nowy łańcuch szerokich znaków, o zawartości początkowej będącej duplikatem łańcucha s.

Pamięć dla nowego łańcucha jest uzyskiwana z pomocą malloc(3) i powinna być zwalniana funkcją free(3).

On success, wcsdup() returns a pointer to the new wide-character string. On error, it returns NULL, with errno set to indicate the error.

Zabrakło pamięci na przydzielenie zduplikowanego łańcucha znaków.

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
wcsdup() Bezpieczeństwo wątkowe MT-bezpieczne

POSIX.1-2008.

libc5, glibc 2.0.

strdup(3), wcscpy(3)

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

31 października 2023 r. Linux man-pages 6.06