strstr(3) Library Functions Manual strstr(3)

strstr, strcasestr - szukanie podciągu

Standardowa biblioteka C (libc, -lc)

#include <string.h>
char *strstr(const char *haystack, const char *needle);
#define _GNU_SOURCE         /* Patrz feature_test_macros(7) */
#include <string.h>
char *strcasestr(const char *haystack, const char *needle);

Funkcja strstr() znajduje pierwsze wystąpienie podłańcucha needle w łańcuchu haystack. Kończące znaki null '\0') nie są porównywane.

Funkcja strcasestr() działa jak strstr(), ale ignoruje rozmiar znaków obu argumentów.

Funkcja strstr() zwraca wskaźnik do początku znalezionego podłańcucha lub wartość NULL, jeśli podłańcuch ten nie zostanie znaleziony.

If needle is the empty string, the return value is always haystack itself.

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
strstr() Bezpieczeństwo wątkowe MT-bezpieczne
strcasestr() Bezpieczeństwo wątkowe MT-bezpieczne locale

C11, POSIX.1-2008.
GNU.

POSIX.1-2001, C89.
GNU.

memchr(3), memmem(3), strcasecmp(3), strchr(3), string(3), strpbrk(3), strsep(3), strspn(3), strtok(3), wcsstr(3)

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Paweł Wilk <siefca@pl.qmail.org>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

31 października 2023 r. Linux man-pages 6.06