DF(1) Polecenia użytkownika DF(1)

df - informuje o użyciu przestrzeni systemu plików

df [OPCJA]... [PLIK]...

Niniejsza strona podręcznika opisuje df w wersji GNU. Program df wyświetla rozmiar przestrzeni dostępnej w systemach plików zawierających każdy z, podanych jako argumenty, nazw plików. Jeśli nie podano żadnej nazwy pliku, pokazywana jest dostępna przestrzeń we wszystkich aktualnie zamontowanych systemach plików. Miejsce jest mierzone domyślnie w blokach po 1K, chyba że zdefiniowano zmienną środowiskową POSIXLY_CORRECT, gdy używane są bloki po 512 bajtów.

Jeśli argument jest absolutną nazwą pliku węzła urządzenia, zawierającego zamontowany system plików, to df pokazuje ilość miejsca dostępnego w tym systemie plików, zamiast w systemie plików zawierającym węzeł urządzenia. Ta wersji df nie potrafi pokazywać miejsca dostępnego na niezamontowanych systemach plików, ponieważ w przypadku większości rodzajów systemów zrobienie tego wymaga nieprzenośnej i dogłębnej wiedzy o strukturach danego systemu plików.

Pokazuje informacje o systemie plików, na którym znajduje się każdy z PLIKÓW lub, domyślnie, o wszystkich systemach plików.

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.

obejmuje pseudo-, zduplikowane i niedostępne systemy plików
przelicza rozmiary według ROZMIARU przed ich wyświetleniem np. -BM wyświetla rozmiary w jednostkach 1 048 576 bajtów; patrz format ROZMIARU poniżej.
wyświetla rozmiary w potędze liczby 1024 (np. 1023M)
wyświetla rozmiary w potędze liczby 1000 (np. 1.1G)
wyświetla informacje o i-węzłach, zamiast o użyciu bloków
jak --block-size=1K
ogranicza spis do lokalnych systemów plików
nie wywołuje sync przed pozyskaniem informacji o użyciu systemów plików (domyślnie)
używa formatu wyjściowego zdefiniowanego LISTĄ-PÓL lub wypisuje wszystkie pola, jeśli pominięto LISTĘ-PÓL.
używa formatu wyjścia zgodnego z normą POSIX
wywołuje sync przed pozyskaniem informacji o użyciu
pomija wszystkie wpisy niewpływające na dostępne miejsce i wyświetla wiersz z podsumowaniem
ogranicza wyświetlane wyniki do systemów plików danego TYPU
wyświetla typ systemów plików
ogranicza wyświetlane wyniki do systemów plików poza danym TYPEM
(ignorowane)
wyświetla ten tekst i kończy pracę
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

Wartości są wyświetlane w jednostkach ROZMIARU, który jest pierwszym z podanych: opcji --block-size lub zmiennym środowiskowym DF_BLOCK_SIZE, BLOCK_SIZE, BLOCKSIZE. W przeciwnym wypadku domyślną jednostką są 1024 bajty (lub 512, jeśli ustawiono zmienną POSIXLY_CORRECT.

ROZMIAR jest liczbą całkowitą wraz z opcjonalną jednostką (np. 10K to 10*1024). Jednostki to: K, M, G, T, P, E, Z, Y, R, Q (potęgi 1024) lub KB, MB itd. (potęgi 1000). Można używać również przyrostków binarnych, np. KiB=K, MiB=M itd.

LISTA-PÓL jest oddzieloną przecinkami listą kolumn do wypisania. Poprawne wartości to: source, fstype, itotal, iused, iavail, ipcent, size, used, avail, pcent, file i target (opis znajduje się na stronie info).

Napisane przez Torbjorna Granlunda, Davida MacKenzie i Paula Eggerta.

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
O błędach tłumaczenia poinformuj przez https://translationproject.org/team/pl.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

Pełna dokumentacja: https://www.gnu.org/software/coreutils/df
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) df invocation'

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

styczeń 2024 GNU coreutils 9.4