ECHO(1) Các câu lệnh ECHO(1)

echo - display a line of text

TÓM TẮT

echo [TÙY_CHỌN_NGẮN]… [CHUỖI]…
echo TÙY-CHỌN-DÀI

Hiển thị CHUỖI ra đầu ra tiêu chuẩn.

-n
không in ra ký tự dòng mới đi theo
-e
bật chức năng đọc ký tự thoát chéo ngược
tắt chức năng đọc ký tự thoát chéo ngược (mặc định)
hiển thị trợ giúp này rồi thoát
đưa ra thông tin phiên bản rồi thoát

-e có hiệu lực thì cũng nhận ra những dãy theo đây:

\\
sổ chéo ngược
cảnh giác (BEL)
xóa lùi
không xuất gì thêm nữa
thoát
kéo trang
dòng mới
xuống dòng
cột tab theo chiều ngang
cột tab theo chiều dọc
\0NNN
byte có giá trị bát phân NNN (1 đến 3 chữ số)
byte có giá trị thập lục HH (1 đến 2 chữ số)

CHÚ Ý: shell của bạn có thể có lệnh echo riêng của nó, mà nó lại thường có quyền cao hơn lệnh từ gói này. Hãy tham khảo tài liệu hướng dẫn của shell để tìm chi tiết về các tùy chọn được hỗ trợ.

NOTE: printf(1) is a preferred alternative, which does not have issues outputting option-like strings.

TÁC GIẢ

Viết bởi Brian Fox và Chet Ramey.

Trợ giúp trực tuyến GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Report any translation bugs to https://translationproject.org/team/

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Giấy phép GPL pb3+ : Giấy phép Công cộng GNU phiên bản 3 hay sau https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Đây là phần mềm tự do: bạn có quyền sửa đổi và phát hành lại nó. KHÔNG CÓ BẢO HÀNH GÌ CẢ, với điều khiển được pháp luật cho phép.

printf(1)

Tài liệu đầy đủ có tại: https://www.gnu.org/software/coreutils/echo
hoặc sẵn có nội bộ thông qua: info '(coreutils) echo invocation'

Bản dịch tiếng Việt của trang hướng dẫn này do

thực hiện.

Bản dịch này là Tài liệu Miễn phí; đọc Giấy phép Công cộng GNU Phiên bản 3 hoặc mới hơn để biết các điều khoản bản quyền. Chúng tôi cho rằng KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ.

Nếu bạn tìm thấy một số sai sót trong bản dịch của trang hướng dẫn này, vui lòng gửi thư đến TODO.

Tháng 1 năm 2024 GNU coreutils 9.4