COMM(1) Polecenia użytkownika COMM(1)

comm - porównuje dwa posortowane pliki wiersz po wierszu

comm [OPCJA]... PLIK1 PLIK2

Porównuje dwa posortowane pliki PLIK1 i PLIK2 wiersz po wierszu.

Gdy jako PLIK1 lub PLIK2 (nie oba) podano -, czyta standardowe wejście.

Bez opcji, wyświetla wynik w trzech kolumnach. Pierwsza kolumna zawiera wiersze unikatowe dla PLIKU1, druga wiersze unikatowe dla PLIKU2, a trzecia wiersze wspólne obu plikom.

-1
wyłącza wyświetlanie kolumny 1 (wierszy unikatowych dla PLIKU1)
-2
wyłącza wyświetlanie kolumny 2 (wierszy unikatowych dla PLIKU2)
-3
wyłącza wyświetlanie kolumny 3 (wierszy wspólnych obu plikom)
--check-order
sprawdza, czy wejście jest poprawnie posortowane, nawet jeśli wszystkie wejściowe wiersze mogą być poprawnie porównane
--nocheck-order
nie sprawdza poprawności posortowania wejścia
--output-delimiter=CIĄG
oddziela kolumny podanym CIĄGIEM
--total
wyświetla podsumowanie
-z, --zero-terminated
kończy wiersze bajtem NUL, zamiast znakiem nowego wiersza
--help
wyświetla ten tekst i kończy pracę
--version
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

Proszę zauważyć, że przestrzegane są reguły określone przez LC_COLLATE.

comm -12 plik1 plik2
Wyświetla jedynie wiersze obecne zarówno w plik1 jak i plik2.
comm -3 plik1 plik2
Wyświetla wiersze, które występują w plik1, ale nie w plik2 i na odwrót.

Napisane przez Richarda M. Stallmana i Davida MacKenzie.

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
O błędach tłumaczenia poinformuj przez https://translationproject.org/team/pl.html

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

join(1), uniq(1)

Pełna dokumentacja: https://www.gnu.org/software/coreutils/comm
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) comm invocation'

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Gwidon S. Naskrent <naskrent@hoth.amu.edu.pl>, Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

marzec 2020 GNU coreutils 8.32