JOIN(1) Polecenia użytkownika JOIN(1)

join - łączy wiersze dwóch plików według wspólnych pól

join [OPCJA]... PLIK1 PLIK2

Program wypisuje na standardowe wyjście wiersz, dla każdej pary wierszy wejściowych o identycznych polach połączeniowych. Domyślnym polem połączeniowym jest pierwsze, oddzielone spacją.

Gdy jako PLIK1 lub PLIK2 (nie oba) podano -, czyta standardowe wejście.

wypisuje wiersze bez pary z pliku NUMER-PLIKU, który wynosi 1 lub 2 odpowiednio dla PLIKU1 lub PLIKU2
zamienia brakujące (puste) pola wejściowe na ŁAŃCUCH tj. brakujące pola podane opcjami '-12jo'
ignoruje różnice między małymi i wielkimi literami podczas porównywania pól
równoważne -1 POLE -2 POLE
zachowuje FORMAT podczas tworzenia wiersza wyjściowego
używa ZNAKU jako separatora pól wejścia i wyjścia
jak -a NUMER-PLIKU, ale bez wypisywania połączonych wierszy wyjściowych
-1 POLE
łączy pliki na tym POLU pierwszego pliku
-2 POLE
łączy pliki na tym POLU drugiego pliku
sprawdza, czy wejście jest poprawnie posortowane, nawet jeśli wszystkie wejściowe wiersze mogą być poprawnie porównane
nie sprawdza poprawności posortowania wejścia
traktuje pierwsze wiersze każdego pliku jako nagłówki pól, wyświetlając je bez próby ich sparowania
kończy wiersze bajtem NUL, zamiast znakiem nowego wiersza
wyświetla ten tekst i kończy pracę
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

Jeżeli nie podano opcji -t ZNAK, to spacje na początku wierszy oddzielają pola i są ignorowane, w przeciwnym wypadku pola są oddzielane przez ZNAK. POLE jest numerem pola liczonym od 1. FORMAT jest jedną lub większą liczbą specyfikacji, oddzielonych spacjami lub przecinkami, z których każda ma postać NUMER-PLIKU.POLE LUB 0. Domyślny FORMAT wypisuje pola połączeniowe, pozostałe pola z PLIKU1 oraz pozostałe pola z PLIKU2, wszystkie oddzielone ZNAKIEM. Jeśli FORMAT jest słowem kluczowym auto, to pierwszy wiersz każdego pliku określa liczbę pól wypisywanych w każdym wierszu.

Ważne: PLIK1 i PLIK2 muszą być posortowane w polu połączeniowym. Na przykład, jeżeli join został uruchomiony bez opcji powinno się wykonać przedtem sort -k 1b,1 , a jeśli sort został uruchomiony bez opcji, powinno się użyć join -t " ". Proszę zauważyć, że porównania przestrzegają reguł określonych przez zmienną LC_COLLATE. Jeśli wejście nie jest posortowane i część wierszy nie może zostać połączona, wypisywane jest ostrzeżenie.

Napisane przez Mike'a Haertela.

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
O błędach tłumaczenia poinformuj przez https://translationproject.org/team/pl.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

comm(1), uniq(1)

Pełna dokumentacja: https://www.gnu.org/software/coreutils/join
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) join invocation'

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Gwidon S. Naskrent <naskrent@hoth.amu.edu.pl>, Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

styczeń 2024 GNU coreutils 9.4