CALIBRE-SERVER(1) calibre CALIBRE-SERVER(1)

calibre-server - calibre-server

calibre-server [опции] [път до папка на библиотека...]

Стартирайте сървъра за съдържание на calibre. Calibre съдържание-сървър излага ваши calibre библиотеки по интернет. Може да зададете пътя до папките на библиотеки като аргументи към calibre-server. Ако не зададете пътища, всички библиотеки, ще се използват, за които основната calibre програма знае.

Винаги, когато предавате аргументи на calibre-server, които имат интервали в тях, затворете аргументите в кавички. Например: "/some path/with spaces"

ОБЩИ НАСТРОЙКИ

Път до лог файл за достъп. Този лог файл съдържа информация за клиенти свързване със сървъра и отправяне на заявки. По подразбиране не се извършва регистриране на достъп.
Време (в секунди), за изчакване на отговор от сървъра, когато правите заявки.
Избери вида на използваното удостоверяване. Задайте режима на HTTP удостоверяване, използван от сървъра. Задайте на "basic" ако ще поставяте този сървър зад SSL прокси. В противен случай гó оставете като "auto", който ще използва "basic", ако SSL е конфигуриран в противен случай ще използва "digest".
Автоматично презареждане на сървър при промяна на изходния код. Полезно за развитие. Също така трябва да зададете малка стойност на изчакването за изключване.
Брой на провалите при вход за забрана. Броят на отказите при вход, след които IP адресът е забранен
Забрана на IP адреси, които имат неуспешни повторни входове. Временно забранява достъпа за IP адреси, които имат повтарящи се провали при вход за определения брой минути. Полезно за предотвратяване на опити за отгатване на пароли. Ако е настроено на нула, не се прави забрана.
Избери режима на списък с книги по подразбиране. Задайте режима на списък с книги по подразбиране, който ще се използва за нови потребители. Индивидуални потребители могат да заместят по подразбиране в собствените си настройки. По подразб. е да използвате корица-мрежа.
Минимален размер, за който отговорите използват компресиране на данни (в байта).
Път към JSON файл, съдържащ шаблон за режима на списък с персонализирани книги. The най-лесният начин да създадете такъв файл шаблон е да отидете на Предпочитания-> Споделяне през мрежата-> Шаблон за списък с книги в calibre, създайте шаблона и гó експортирайте.
Изпълнение на процес във фонов режим като демон (само за Linux).
Ограничаване на показани полета, дефинирани от потребител. Разделен със запетая списък с дефинирани от потребителя полета с метаданни, които ще се показват от сървъра съдържание в изгледите /opds и /mobile. Ако зададете тази опция, всички полета, които не са в този списък, няма да бъдат показани. Например: my_rating,my_tags
Предразпределение на контакт, например със системно активиране на контакт. По подразбиране тази опция е разрешена.
Удостоверяване, базирано на парола за достъп до сървъра. Обикновено сървърът е неограничен, което позволява на всеки да получи достъп до него. Може да ограничите достъпа до предварително определени потребители с тази опция. По подразбиране тази опция е забранена.
Връщане назад към автоматично открития интерфейс. Ако по някаква причина сървърът не е в състояние да се обвърже с посочения интерфейс в опцията listen_on, тогава ще се опита да открие интерфейс, който се свързва с външния свят и се обвързва с това. По подразбиране тази опция е разрешена.
Разрешаване на неудостоверени локални връзки да правят промени. Обикновено, ако не включите удостоверяване, сървърът работи в режим само-четене, така че да не се позволи на анонимните потребители да правят промени във ваши calibre библиотеки. Тази опция позволява на всеки, който се свързва от един и същ компютър, тъй като сървърът работи за извършване на промени. Това е полезно, ако вие искате да стартирате сървъра без удостоверяване, но все още използвате calibredb, за да правите промени във ваши calibre библиотеки. Имайте предвид, че включването на тази опция означава, че всяка програма, работеща на компютъра, може да направи промени във ваши calibre библиотеки. По подразбиране тази опция е забранена.
Лог заявки - HTTP 404 (Не е намерен). Обикновено сървърът регистрира всички HTTP заявки за ресурси, които не са намерени. Това може да генерира много лог спам, ако вашият сървър е насочен към ботове. Използвайте тази опция, за да изключите това. По подразбиране тази опция е разрешена.
Рекламиране на OPDS емисии чрез BonJour. Рекламирайте OPDS емисиите чрез услугата BonJour, така че OPDS базирани приложения за четене могат да откриват и да се свързват със сървъра автоматично. По подразбиране тази опция е разрешена.
Нулево копиране на файлови трансфери за повишена производителност. Това ще използва нулево копиране в ядрото трансфери при изпращане на файлове над мрежата, увеличавайки производителността. Въпреки това, може да предизвика повреден файл при трансфери на някои счупени системни файлове. Ако получите повреден файл при трансфери, изключете това. По подразбиране тази опция е разрешена.
Покажи това помощно съобщение и излез
Игнорирани полета за метаданни, дефинирани от потребителя. Разделен със запетая списък с дефинирани от потребителя полета с метаданни, които няма да бъдат показвани от сървъра съдържание в изгледите /opds и /mobile. Например: my_rating,my_tags
Интерфейсът, на който да слушате за връзки. The default is to listen on all available IPv6 and IPv4 interfaces. You can change this to, for example, "127.0.0.1" to only listen for IPv4 connections from the local machine, or to "0.0.0.0" to listen to all incoming IPv4 connections.
Път до лог файл за лог на сървър. Този лог файл съдържа информация за сървър и грешки, а не регистрационни файлове за достъп. По подразбиране е написан на stdout.
Управление базата данни на потребителите е позволено да се свърже с този сървър. Може да използвате това в автоматизиран режим чрез добавяне на --. Вижте calibre-server --manage-users -- help за подробности. Вижте също и --userdb опцията.
Макс. размер на единична HTTP заглавка (в КБ).
Максимално време за работни процеси. Максимално количество време на работни процеси е позволено да се изпълнява (за минути). Задаване на нула за без лимит.
Максимален брой работни процеси. Работни процеси се стартират при необходимост и се използват за големи работни места като подготовка на книга за разглеждане, добавяне на книги, конвертиране и др. Обикновено, макс. брой на такива процеси се основава на броя ядра на процесора. Може да да контролирате това, от тази настройка.
Макс. размер на лог файл (в MB). Максималният размер на лог файлове, генерирани от сървъра. Когато дневникът стане по-голям от този размер, той се завърта автоматично. Задаване на нула, за да забраните завъртане на лог файл.
Максимален брой книги в OPDS емисии. Максималният брой книги, които сървърът ще върне в една OPDS емисия за придобиване.
Максимален брой разгрупирани елементи в OPDS емисии. Групирайте елементите в категории като автор/етикети по първа буква, когато има повече от този брой елементи. Зададено на нула, за да забраните.
Макс. разрешен размер за файлове, качени на сървъра (в МБ).
Брой книги за показване в единична страница. Броят на книгите за показване на единична страница в браузъра.
Писане на PID процес към посочения файл
Портът, на който да слушате за връзки.
Път до JSON файл, съдържащ URL адреси за "Търсене в интернет" функцията. Най-лесният начин за създаване на такъв файл е да отидете на Предпочитания-> Споделяне по мрежата->Търсене интернета в calibre, създайте URL адресите и гѝ експортирайте.
Общо време в секунди, за изчакване на чисто изключване.
Път до файла със SSL сертификат.
Път до SSL файла с частен ключ.
Време (в секунди), след което е затворена връзка с престой.
Разреши неудостоверени връзки от конкретни IP адреси да правят промени. Обикновено, ако не включите удостоверяване, сървърът работи в режим само-четене, така че да не се позволи на анонимни потребители да правят промени във ваши calibre библиотеки. Тази опция позволява на всеки, който се свързва от посочените IP адреси да извършва промени. Трябва да бъде разделен със запетаи списък, на адреси или мрежови спецификации. Това е полезно, ако искате да стартирате сървъра без удостоверяване, но все пак използвайте calibredb, за да направите промени във ваши calibre библиотеки. Имайте предвид, че включването на тази опция означава, че всеки, който се свързва от определените IP адреси може да прави промени във ваши calibre библиотеки.
Префикс за представка към всички URL адреси. Полезно, ако желаете да стартирате този сървър зад обратен прокси. Например използвайте, /calibre като префикс на URL адреса.
Път до потребителската база данни, която да използвате за удостоверяване. Базата данни е SQLite файл. За да гó създадете, използвайте --manage-users. Може да прочетете повече за управление на потребители на: https://manual.calibre-ebook.com/server.html#managing-user-accounts-from-the-command-line-only
покажи версия на програмата и излез
Брой на работни нишки, използвани за обработка на заявки.

Kovid Goyal

Kovid Goyal

май 31, 2024 7.12.0