CALIBRE-SERVER(1) calibre CALIBRE-SERVER(1)

calibre-server - calibre-server
calibre-server [options] [path to library folder...]

Start the calibre Content server. The calibre Content server exposes your calibre libraries over the internet. You can specify the path to the library folders as arguments to calibre-server. If you do not specify any paths, all the libraries that the main calibre program knows about will be used.

Whenever you pass arguments to calibre-server that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

--access-log
Ścieżka do pliku dziennika dostępu. Ten dziennik zawiera informacje o klientach łączących się z serwerem i wysyłających żądania. Domyślnie rejestrowanie dostępu nie jest wykonywane.
--ajax-timeout
Czas (w sekundach) oczekiwania na odpowiedź z serwera podczas wykonywania zapytań.
--auth-mode
Wybierz rodzaj używanego uwierzytelnienia. Ustaw tryb uwierzytelniania HTTP używany przez serwer. Ustaw jako „podstawowy”, jeśli umieszczasz ten serwer za proxy SSL. W przeciwnym razie pozostaw to jako „auto”, co spowoduje użycie „podstawowego”, jeśli skonfigurowano SSL, w przeciwnym razie użyje „podsumowania”.
--auto-reload
Automatycznie przeładuj serwer, gdy zmieni się kod źródłowy. Przydatny do rozwoju. Należy również podać niewielką wartość limitu czasu wyłączenia.
--ban-after
Liczba nieudanych logowań powodująca blokadę. Liczba nieudanych logowań, po których adres IP jest blokowany
--ban-for
Blokuj adresy IP, z których dokonano wielokrotnych nieudanych logowań. Tymczasowo blokuje dostęp dla adresów IP, z których dokonano wielokrotnych nieudanych logowań przez określoną liczbę minut. Opcja przydatna, aby zablokować próby odgadnięcia haseł. Jeśli ustawiona jest na zero, blokada nie będzie działała.
--book-list-mode
Wybierz domyślny tryb wyświetlania książek. Ustaw domyślny tryb listy książek, który będzie używany dla nowych użytkowników. Poszczególni użytkownicy mogą zastąpić ustawienia domyślne we własnych ustawieniach. Domyślnie jest używana siatka okładki.
--compress-min-size
Minimalny rozmiar, dla którego odpowiedzi wykorzystują kompresję danych (w bajtach).
--custom-list-template
Ścieżka do pliku JSON, zawierającego szablon dla własnego wyglądu listy książek. Najłatwiejszym sposobem na utworzenie takiego pliku szablonu jest przejście do Ustawienia-> Współdzielenie poprzez sieć-> Szablon listy książek w calibre, utworzenie szablonu i wyeksportowanie go..
--daemonize
Uruchom proces w tle jako daemon (tylko Linux).
--displayed-fields
Ogranicz wyświetlane pól zdefiniowanych przez użytkownika. Rozdzielana przecinkami lista pól metadanych zdefiniowanych przez użytkownika, które będą wyświetlane przez serwer treści w widokach /opds i /mobile. Jeśli określisz tę opcję, żadne pola, których nie ma na tej liście, nie będą wyświetlane. Na przykład: my_rating,my_tags
--enable-allow-socket-preallocation, --disable-allow-socket-preallocation
Wstępna alokacja gniazda, na przykład z aktywacją gniazda systemowego. Domyślnie ta opcja jest włączona.
--enable-auth, --disable-auth
Uwierzytelnianie na podstawie hasła w celu uzyskania dostępu do serwera. Domyślnie serwer daje każdemu nieograniczony dostęp. Za pomocą tej opcji można ograniczyć dostęp tylko do wstępnie zdefiniowanych użytkowników. Domyślnie ta opcja jest wyłączona.
--enable-fallback-to-detected-interface, --disable-fallback-to-detected-interface
Powrót do automatycznie wykrywanego interfejsu. Jeśli z jakiegoś powodu serwer nie może połączyć się z interfejsem określonym w opcji Listen_on, spróbuje wykryć interfejs, który łączy się ze światem zewnętrznym i połączyć się z nim. Domyślnie ta opcja jest włączona.
--enable-local-write, --disable-local-write
Zezwalaj nieuwierzytelnionym połączeniom lokalnym na wprowadzanie zmian. Zwykle, jeśli nie włączysz uwierzytelniania, serwer działa w trybie tylko do odczytu, aby anonimowi użytkownicy nie mogli wprowadzać zmian w bibliotekach calibre. Ta opcja umożliwia każdemu łączącemu się z tego samego komputera, na którym działa serwer, wprowadzanie zmian. Jest to przydatne, jeśli chcesz uruchomić serwer bez uwierzytelniania, ale nadal używać programu calibredb do wprowadzania zmian w bibliotekach kalibru. Pamiętaj, że włączenie tej opcji oznacza, że każdy program uruchomiony na komputerze może wprowadzać zmiany w bibliotekach calibre. Domyślnie ta opcja jest wyłączona.
--enable-log-not-found, --disable-log-not-found
Zapisuj do dziennika żądania HTTP 404 (Nie znaleziono). Domyślnie serwer zapisuje do dziennika wszystkie żądania HTTP do zasobów, które nie zostały znalezione. Może to powodować generowanie wielu śmieciowych wpisów do dziennika, zwłaszcza jeśli twój serwer stanie się celem botów. Użyj tej opcji, aby wyłączyć zapis tych żądań do dziennika. Domyślnie ta opcja jest włączona.
--enable-use-bonjour, --disable-use-bonjour
Reklamuj kanały OPDS przez BonJour. Reklamuj kanały OPDS za pośrednictwem usługi BonJour, aby aplikacje czytające oparte na OPDS mogły automatycznie wykrywać i łączyć się z serwerem. Domyślnie ta opcja jest włączona.
--enable-use-sendfile, --disable-use-sendfile
Przesyłanie plików bez kopiowania w celu zwiększenia wydajności. Spowoduje to użycie transferów w jądrze bez kopiowania podczas wysyłania plików przez sieć, zwiększając wydajność. Jednak może to spowodować uszkodzone transfery plików w niektórych uszkodzonych systemach plików. Jeśli zauważysz uszkodzone transfery plików, wyłącz je. Domyślnie ta opcja jest włączona.
--help, -h
Wyświetla ten tekst pomocy i kończy działanie
--ignored-fields
Ignorowane pola metadanych. Oddzielona przecinkami lista zdefiniowanych przez użytkownika pól metadanych, które nie będą wyświetlane przez serwer zawartości w widokach /opds i /mobile. Na przykład: my_rating,my_tags
--listen-on
Interfejs, na którym będziemy nasłuchiwać połączeń. Domyślnie nasłuchuje na wszystkich dostępnych interfejsach IPv4. Możesz to zmienić na przykład na „127.0.0.1”, aby nasłuchiwać tylko połączeń z komputera lokalnego, lub na „::”, aby nasłuchiwać wszystkich przychodzących połączeń IPv6 i IPv4.
--log
Ścieżka do pliku dziennika dla dziennika serwera. Ten dziennik zawiera informacje o serwerze i błędy, a nie dzienniki dostępu. Domyślnie jest zapisywany na standardowe wyjście.
--manage-users
Manage the database of users allowed to connect to this server. You can use it in automated mode by adding a --. See calibre-server --manage-users -- help for details. See also the --userdb option.
--max-header-line-size
Max. rozmiar pojedynczego nagłówka HTTP (w KB).
--max-job-time
Maksymalny czas na procesy robocze. Maksymalny czas działania procesów roboczych (w minutach). Ustaw na zero bez ograniczeń.
--max-jobs
Maksymalna liczba procesów roboczych. Procesy robocze są uruchamiane w razie potrzeby i wykorzystywane do dużych zadań, takich jak przygotowywanie książki do przeglądania, dodawanie książek, konwersja itp. Zwykle maks. liczba takich procesów zależy od liczby rdzeni procesora. Możesz kontrolować to za pomocą tego ustawienia.
--max-log-size
Maks. rozmiar pliku dziennika (w MB). Maksymalny rozmiar plików dziennika generowanych przez serwer. Kiedy dziennik staje się większy niż ten rozmiar, jest automatycznie obracany. Ustaw na zero, aby wyłączyć rotację dziennika.
--max-opds-items
Maksymalna liczba książek w kanałach OPDS. Maksymalna liczba książek, które serwer zwróci w pojedynczym kanale pobierania OPDS.
--max-opds-ungrouped-items
Maksymalna liczba niepogrupowanych elementów w kanałach OPDS. Grupuj elementy w kategorie takie jak autor/etykiety po pierwszej literze gdy zaistnieje więcej niż podana liczba elementów. Ustaw na zero aby wyłączyć.
--max-request-body-size
Max. dozwolony rozmiar plików przesłanych na serwer (w MB).
--num-per-page
Liczba książek wyświetlanych na pojedynczej stronie. Liczba książek wyświetlanych na pojedynczej stronie w przeglądarce.
--pidfile
Zapisz identyfikator procesu do określonego pliku
--port
Port, na którym będziemy nasłuchiwać połączeń.
--search-the-net-urls
Ścieżka do pliku JSON zawierającego adresy URL funkcji „Szukaj w internecie”. Najłatwiejszym sposobem utworzenia takiego pliku jest przejście do Preferencje-> Udostępnianie przez sieć-> Przeszukaj internet w kalibrze, utwórz adresy URL i wyeksportuj je.
--shutdown-timeout
Całkowity czas w sekundach oczekiwania na pełne wyłączenie.
--ssl-certfile
Ścieżka do pliku z certyfikatem SSL.
--ssl-keyfile
Ścieżka do pliku z kluczem prywatnym SSL.
--timeout
Czas (w sekundach), po którym bezczynne połączenie zostanie zamknięte.
--trusted-ips
Zezwalaj na nieuwierzytelnione połączenia z określonych adresów IP, aby wprowadzać zmiany. Zwykle, jeśli nie włączysz uwierzytelniania, serwer działa w trybie tylko do odczytu, aby anonimowi użytkownicy nie mogli wprowadzać zmian w bibliotekach kalibru. Ta opcja umożliwia każdemu łączącemu się z określonych adresów IP wprowadzanie zmian. Musi to być lista adresów lub specyfikacji sieci oddzielonych przecinkami. Jest to przydatne, jeśli chcesz uruchomić serwer bez uwierzytelniania, ale nadal używać programu calibredb do wprowadzania zmian w bibliotekach calibre. Zwróć uwagę, że włączenie tej opcji oznacza, że każdy łączący się z określonych adresów IP może wprowadzać zmiany w bibliotekach calibre.
--url-prefix
Prefiks poprzedzający wszystkie adresy URL. Przydatne, jeśli chcesz uruchomić ten serwer za zwrotnym proxy. Na przykład użyj /calibre jako prefiksu adresu URL.
--userdb
Ścieżka do bazy danych użytkowników, która ma być używana do uwierzytelniania. Baza danych to plik SQLite. Aby go utworzyć, użyj --manage-users. Więcej informacji na temat zarządzania użytkownikami można znaleźć pod adresem: https://manual.calibre-ebook.com/server.html#managing-user-accounts-from-the-command-line-only
--version
Wyświetla wersję programu i kończy działanie
--worker-count
Liczba wątków roboczych używanych do przetwarzania żądań.

Kovid Goyal

Kovid Goyal
lipca 09, 2021 5.23.0