round(3) Library Functions Manual round(3)

round, roundf, roundl - zaokrąglenie do najbliższej liczby całkowitej z omijaniem zera

Biblioteka matematyczna (libm, -lm)

#include <math.h>
double round(double x);
float roundf(float x);
long double roundl(long double x);
Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

round(), roundf(), roundl():

    _ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L

Funkcje te zaokrąglają x do najbliższej liczby całkowitej, ale w okolicy zera omijają zero (niezależnie od bieżącego kierunku zaokrąglania, patrz fenv(3)) zaokrąglając, tak jak rint(3), do najbliższej liczby parzystej

Na przykład round(0.5) zwraca 1.0, a round(-0.5) zwraca -1.0.

Funkcje te zwracają zaokrągloną wartość całkowitą.

Jeśli x jest całkowite, +0, -0, NaN lub nieskończoność, to zwracane jest x.

Nie występują. POSIX.1-2001 dokumentuje błąd zakresu przy przepełnieniu — patrz UWAGI.

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
round(), roundf(), roundl() Bezpieczeństwo wątkowe MT-bezpieczne

C11, POSIX.1-2008.

glibc 2.1. C99, POSIX.1-2001.

POSIX.1-2001 contains text about overflow (which might set errno to ERANGE, or raise an FE_OVERFLOW exception). In practice, the result cannot overflow on any current machine, so this error-handling stuff is just nonsense. (More precisely, overflow can happen only when the maximum value of the exponent is smaller than the number of mantissa bits. For the IEEE-754 standard 32-bit and 64-bit floating-point numbers the maximum value of the exponent is 127 (respectively, 1023), and the number of mantissa bits including the implicit bit is 24 (respectively, 53).)

Aby przechowywać zaokrągloną wartość w typie całkowitym, należy użyć jednej z funkcji opisanych w podręczniku lround(3).

ceil(3), floor(3), lround(3), nearbyint(3), rint(3), trunc(3)

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

31 października 2023 r. Linux man-pages 6.06