TRUNC(3) Podręcznik programisty Linuksa TRUNC(3)

trunc, truncf, truncl - zaokrąglenie do liczby całkowitej w kierunku zera

#include <math.h>
double trunc(double x);
float truncf(float x);
long double truncl(long double x);

Proszę linkować z -lm.

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

trunc(), truncf(), truncl():


_ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L

Funkcje te zaokrąglają x do wartości najbliższej liczby całkowitej nie większej co do wartości bezwzględnej niż x.

Funkcje te zwracają zaokrągloną wartość całkowitą, w formacie liczby rzeczywistej.

Jeśli x jest całkowite, nieskończone lub NaN, zwracana jest wartość x.

Nie występują.

Funkcje te pojawiły się po raz pierwszy w wersji 2.1 biblioteki glibc.

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
trunc(), truncf(), truncl() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

C99, POSIX.1-2001, POSIX.1-2008.

Wartość całkowita zwracana przez te funkcje może być zbyt duża, by przechować ją w danym typie całkowitym int, long itp.). Aby uniknąć przepełnienia, które powoduje, że wynik funkcji jest nieokreślony, aplikacja powinna sprawdzać zakres zwróconej wartości, zanim przypisze ją do zmiennej całkowitej.

ceil(3), floor(3), lrint(3), nearbyint(3), rint(3), round(3)

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.13 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

22 marca 2021 r.