NUMFMT(1) Các câu lệnh NUMFMT(1)

numfmt - Convert numbers from/to human-readable strings

TÓM TẮT

numfmt [TÙY-CHỌN]… [SỐ]…

MÔ TẢ

Định dạng lại SỐ, hoặc con số từ đầu vào tiêu chuẩn nếu không chỉ ra cái nào.

Tùy chọn dài yêu cầu đối số thì tùy chọn ngắn cũng vậy.

hiển thị các cảnh báo đầu vào không hợp lệ
dùng X thay vì khoảng trắng để phân tách các trường
thay thế con số trong những trường đầu vào (mặc định là 1) xem CÁC_TRƯỜNG ở bên dưới
sử dụng ĐỊNH-DẠNG dấu chấm động cho hàm printf(1); xem ĐỊNH-DẠNG ở phía dưới để có thêm thông tin chi tiết
hệ số biến-đổi-tự-động thành UNIT; mặc định là “none”. xem UNIT ở dưới đây
chỉ ra kích thước đơn vị đầu vào (thay vì giá trị 1 theo mặc định)
sử dụng vùng-địa-phương-đã-định-nghĩa để nhóm chữ số, ví dụ 1,000,000 (có nghĩa là không chịu ảnh hưởng vùng địa phương C/POSIX)
in ra (mà không chuyển đổi) N dòng đầu tiên; N mặc định là 1 nếu không chỉ định rõ ràng
chế độ sai: nó có thể là: abort (mặc định), fail, warn, ignore
đệm kết xuất N ký tự; N dương sẽ căn-phải; N âm căn-trái; việc đệm thêm sẽ bị bỏ qua nếu kết xuất rộng hơn N; mặc định là tự động đệm thêm nếu khoảng trắng được tìm thấy
dùng PHƯƠNG_THỨC để làm tròn khi biến đổi tỷ lệ; PHƯƠNG_THỨC có thể là: up, down, from-zero (mặc định), towards-zero, nearest
thêm HẬU-TỐ cho con số đầu ra, và chấp nhận HẬU-TỐ tùy chọn trong con số đầu vào
con số cho biến đổi tỷ lệ tự động áp dụng cho UNIT; xem UNIT bên dưới
kích thước đơn vị kết xuất (thay cho giá trị mặc định là 1)
bộ phân tách dòng là NUL, không phải ký tự dòng mới
hiển thị trợ giúp này rồi thoát
đưa ra thông tin phiên bản rồi thoát

không áp dụng biến đổi tỷ lệ tự động; các hậu tố sẽ coi lỗi
chấp nhận tùy chọn hậu tố đơn/hai ký tự:
1K = 1000, 1Ki = 1024, 1M = 1000000, 1Mi = 1048576,
chấp nhận hậu tố là một ký tự đơn:
1K = 1000, 1M = 1000000, …
chấp nhận hậu tố là một ký tự đơn:
1K = 1024, 1M = 1048576, …
iec-i
chấp nhận tùy chọn hậu tố dạng hai-ký-tự:
1Ki = 1024, 1Mi = 1048576, …

cut(1) được hỗ trợ là:

Byte, ký tự hoặc trường thứ N đếm từ 1
N-
Từ byte, ký tự hoặc trường thứ N đến cuối dòng
N-M
Từ byte, ký tự hoặc trường thứ N đến M (tính cả M)
Từ byte, ký tự hoặc trường đầu tiên đến thứ M (tính cả M)
-
Mọi trường

Đa vùng/trường có thể ngăn cách bằng dấu phẩy

ĐỊNH-DẠNG phải phù hợp cho việc hiển thị tham số dấu chấm động “%f”. Tùy chọn trích dẫn (%'f) sẽ bật --grouping (nếu nó được hỗ trợ bởi miền địa phương hiện hành). Tùy chọn độ rộng (%10f) sẽ đệm thêm khi kết xuất. Tùy chọn độ rộng với số không (%010f) sẽ đệm bằng số không. Tùy chọn độ rộng với giá trị âm (%-10f) sẽ căn lề trái. Tùy chọn độ chính xác (%.1f) sẽ đè lên độ chính xác dò tìm từ đầu vào.

Trạng thái thoát là 0 nếu tất cả các con số đầu vào đều được chuyển đổi. Theo mặc đinh, numfmt sẽ dừng tại nơi xảy ra lỗi chuyển đổi đầu tiên với trạng thái thoát là 2. Có tùy chọn --invalid=“fail” cảnh báo sẽ đưa ra khi có các lỗi chuyển đổi xảy ra và thoát với trạng thái là 2. Có tùy chọn --invalid=“warn” mỗi lỗi chuyển đổi được coi là sai, nhưng trạng thái thoát là 0. Tùy chọn --invalid=“ignore” lỗi chuyển đổi không được chuẩn đoán và thoát với trạng thái là 0.

$ numfmt --to=si 1000
-> "1.0K"
$ numfmt --to=iec 2048
-> "2.0K"
$ numfmt --to=iec-i 4096
-> "4.0Ki"
$ echo 1K | numfmt --from=si
-> "1000"
$ echo 1K | numfmt --from=iec
-> "1024"
$ df -B1 | numfmt --header --field 2-4 --to=si
$ ls -l | numfmt --header --field 5 --to=iec
$ ls -lh | numfmt --header --field 5 --from=iec --padding=10
$ ls -lh | numfmt --header --field 5 --from=iec --format %10f

TÁC GIẢ

Viết bởi Assaf Gordon.

Trợ giúp trực tuyến GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Report any translation bugs to https://translationproject.org/team/

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Giấy phép GPL pb3+ : Giấy phép Công cộng GNU phiên bản 3 hay sau https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Đây là phần mềm tự do: bạn có quyền sửa đổi và phát hành lại nó. KHÔNG CÓ BẢO HÀNH GÌ CẢ, với điều khiển được pháp luật cho phép.

Tài liệu đầy đủ có tại: https://www.gnu.org/software/coreutils/numfmt
hoặc sẵn có nội bộ thông qua: info '(coreutils) numfmt invocation'

Bản dịch tiếng Việt của trang hướng dẫn này do

thực hiện.

Bản dịch này là Tài liệu Miễn phí; đọc Giấy phép Công cộng GNU Phiên bản 3 hoặc mới hơn để biết các điều khoản bản quyền. Chúng tôi cho rằng KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ.

Nếu bạn tìm thấy một số sai sót trong bản dịch của trang hướng dẫn này, vui lòng gửi thư đến TODO.

Tháng 1 năm 2024 GNU coreutils 9.4