NUMFMT(1) Användarkommandon NUMFMT(1)

numfmt — konvertera tal från/till mänskligt läsbara strängar

numfmt [FLAGGA]... [TAL]...

Formaterar om TAL, eller talen från standard in om inga är givna.

Obligatoriska argument till långa flaggor är obligatoriska även för de korta.

Skriv varningar om ogiltig indata.
Använd X istället för blanka som fältseparator.
Ersätt talen i dessa indatarader (standard är 1); se FÄLT nedan.
Använd flyttalsformat FORMAT av typ printf; se FORMAT nedan för detaljer.
Skala automatiskt indatatal till ENHETer; standard är ”none”; se ENHET nedan.
Ange indatas enhetsstorlek (istället för standard 1).
Använd lokaldefinierad gruppering av siffror, t.ex. 1 000 000 (vilket betyder att det inte har någon effekt i lokalen C/POSIX).
Skriv (utan konvertering) de första N rubrikraderna; N blir 1 som standard om det inte anges.
Felhanteringssätt för felaktiga tal: SÄTT kan vara: abort (standard), fail, warn, ignore.
Fyll ut utdata till N tecken; positivt N kommer högerjustera; negativt N kommer vänsterjustera; utfyllnad ignoreras om utdata är bredare än N; standard är att automatiskt fylla ut om en blank finns.
Använd METOD för avrundning vid skalning; METOD kan vara: up, down, from-zero (standard), towards-zero, nearest.
Använd SUFFIX för att skriva ut tal, och acceptera ett möjligt SUFFIX i indatatal.
Skala automatiskt utdatatal till ENHETer; se ENHET nedan.
Enhetsstorlek på utdata (istället för standard 1).
Radavgränsare är NOLL, inte nyrad.
visa denna hjälp och avsluta
visa versionsinformation och avsluta

ingen automatisk skalning görs; suffix kommer orsaka ett fel
acceptera valfria en-/tvåbokstavssuffix:
1K = 1000, 1Ki = 1024, 1M = 1000000, 1Mi = 1048576,
acceptera valfria enbokstavssuffix:
1K = 1000, 1M = 1000000, ...
acceptera valfria enbokstavssuffix:
1K = 1024, 1M = 1048576, ...
iec-i
acceptera valfria tvåbokstavssuffix:
1Ki = 1024, 1Mi = 1048576, ...

cut(1):

N:e fältet, räknat från 1
N-
från N:e fältet, till radslut
N-M
från N:e till och med M:e fältet
från första till och med M:e fältet
-
alla fält

Flera fält/intervall kan separeras med komman.

FORMAT måste passa för att skriva ett flyttalsargument ”%f”. En möjlig apostrof (%'f) kommer aktivera --grouping (om det stödjs av den aktuella lokalen). Ett möjligt värde på bredd (%10f) kommer fylla utdata. En möjlig nolla (%010f) i bredden kommer fylla talet med nollor. Ett möjligt negativt värde (%-10f) kommer vänsterställa utdata. En möjlig precision (%.1f) kommer åsidosätta precisionen som bestäms av indata.

Slutstatus är 0 om alla indatatal kunde konverteras. Som standard kommer numfmt sluta vid det första konverteringsfelet med slutstatus 2. Med --invalid='fail' skrivs en varning för varje konverteringsfel och slutstatus är 2. Med --invalid='warn' diagnostiseras varje konverteringsfel, men slutstatus är 0. Med --invalid='ignore' diagnostiseras inte konverteringsfel och slutstatusen är 0.

$ numfmt --to=si 1000
-> ”1.0K”
$ numfmt --to=iec 2048
-> ”2.0K”
$ numfmt --to=iec-i 4096
-> ”4.0Ki”
$ echo 1K | numfmt --from=si
-> ”1000”
$ echo 1K | numfmt --from=iec
-> ”1024”
$ df -B1 | numfmt --header --field 2-4 --to=si
$ ls -l | numfmt --header --field 5 --to=iec
$ ls -lh | numfmt --header --field 5 --from=iec --padding=10
$ ls -lh | numfmt --header --field 5 --from=iec --format %10f

Skrivet av Assaf Gordon.

GNU coreutils hjälp på nätet: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapportera anmärkningar på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

Fullständig dokumentation https://www.gnu.org/software/coreutils/numfmt
eller tillgängligt lokalt via: info '(coreutils) numfmt invocation'

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till Tp-sv@listor.tp-sv.se.

januari 2024 GNU coreutils 9.4