CUT(1) Các câu lệnh CUT(1)

cut - remove sections from each line of files

TÓM TẮT

cut [TÙY_CHỌN]… [TẬP_TIN]…

MÔ TẢ

In ra đầu ra tiêu chuẩn phần đã chọn của các dòng từ mỗi TẬP_TIN.

Không chỉ ra TẬP_TIN, hoặc khi TẬP_TIN là “-”, thì đọc từ đầu vào tiêu chuẩn.

Tùy chọn dài yêu cầu đối số thì tùy chọn ngắn cũng vậy.

chỉ chọn những byte này
chỉ chọn những ký tự này
sử dụng DẤU này thay cho TAB, để phân cách các trường
chỉ chọn những trường này, đồng thời in mọi dòng không có ký tự phân cách, trừ khi đưa ra tùy chọn -s
(bị bỏ qua)
bổ sung tập hợp các byte, ký tự hoặc trường đã chọn
không in ra những dòng không có ký tự phân cách
dùng CHUỖI là ký tự phân cách cho kết quả in ra. Mặc định là ký tự phân cách đầu vào.
bộ phân tách dòng là NUL, không phải ký tự dòng mới
hiển thị trợ giúp này rồi thoát
đưa ra thông tin phiên bản rồi thoát

Dùng chỉ một của những tùy chọn -b, -c-f. Mỗi DANH_SÁCH chứa một phạm vi, hoặc nhiều phạm vi định giới bằng dấu phẩy. Đầu vào đã chọn được ghi theo cùng một thứ tự với việc đọc; nó được ghi chỉ một lần. Mỗi phạm vi là một trong:

Byte thứ N, ký tự hoặc trường, đếm từ 1
N-
Từ byte, ký tự hoặc trường thứ N đến cuối dòng
N-M
Từ byte, ký tự hoặc trường thứ N đến M (tính cả M)
Từ byte, ký tự hoặc trường đầu tiên đến thứ M (tính cả M)

TÁC GIẢ

Viết bởi David M. Ihnat, David MacKenzie và Jim Meyering.

Trợ giúp trực tuyến GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Report any translation bugs to https://translationproject.org/team/

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Giấy phép GPL pb3+ : Giấy phép Công cộng GNU phiên bản 3 hay sau https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Đây là phần mềm tự do: bạn có quyền sửa đổi và phát hành lại nó. KHÔNG CÓ BẢO HÀNH GÌ CẢ, với điều khiển được pháp luật cho phép.

Tài liệu đầy đủ có tại: https://www.gnu.org/software/coreutils/cut
hoặc sẵn có nội bộ thông qua: info '(coreutils) cut invocation'

Bản dịch tiếng Việt của trang hướng dẫn này do

thực hiện.

Bản dịch này là Tài liệu Miễn phí; đọc Giấy phép Công cộng GNU Phiên bản 3 hoặc mới hơn để biết các điều khoản bản quyền. Chúng tôi cho rằng KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ.

Nếu bạn tìm thấy một số sai sót trong bản dịch của trang hướng dẫn này, vui lòng gửi thư đến TODO.

Tháng 1 năm 2024 GNU coreutils 9.4