LN(1) Příručka uživatele LN(1)

ln - vytváří odkazy na soubory

ln [VOLBA]... [-T] CÍL JMÉNO_ODKAZU
ln [VOLBA]... CÍL
ln [VOLBA]... CÍL... ADRESÁŘ
ln [VOLBA]... -t ADRESÁŘ CÍL...

1. forma vytvoří odkaz na CÍL se jménem JMÉNO_ODKAZU. 2. forma vytvoří odkaz na CÍL v aktuálním adresáři. 3. a 4. forma vytváří odkazy na každý CÍL v ADRESÁŘI. Implicitně vytváří pevné odkazy, pro symbolické odkazy přidejte --symbolic. Standardně žádné umístění (název nového odkazu) by neměl předem existovat. ""Pokud se vytváří pevné odkazy, každý CÍL musí existovat. Symbolické odkazy mohou nést libovolný text; při pozdějším vyhodnocování je relativní odkaz zvažován vzhledem ke svému nadřízenému adresáři.

Argumenty povinné pro dlouhé volby jsou pro krátké volby také povinné.

--backup[=CONTROL]
Vytváří záložní kopie každého souboru, který v cíli existuje
-b
jako --backup, ale bez argumentu
-d, -F, --directory
umožní superuživateli vytvářet pevné odkazy na adresáře (Poznámka: Pravděpodobně selže kvůli omezením systému dokonce i pro superuživatele.)
-f, --force
maže existující cílové soubory
-i, --interactive
bude žádat potvrzení před smazáním existujících cílových souborů
-L, --logical
dereferencuje CÍLE, které jsou symbolickými odkazy
-n, --no-dereference
JMÉNO_ODKAZU považuje za běžný soubor, pokud je symbolickým odkazem na adresář
-P, --physical
vytváří pevné odkazy přímo na symbolické odkazy
-r, --relative
vytváří symbolické odkazy relativně k jejich umístění
-s, --symbolic
vytváří symbolické odkazy místo pevných
-S, --suffix=PŘÍPONA
přenastaví příponu záložních souborů
-t, --target-directory=ADRESÁŘ
určí cílový adresář, ve kterém budou odkazy vytvářeny
-T, --no-target-directory
vždy považuje JMÉNO_ODKAZU za běžný soubor
-v, --verbose
vypisuje jméno každého odkazovaného souboru
--help
vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí
--version
Vypíše informaci o verzi programu a skončí

Přípona záložních souborů je '~', pokud nebyla nastavena použitím --suffix nebo SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. Metoda pro kontrolu verzí může být změněna pomocí volby --backup nebo proměnnou prostředí VERSION_CONTROL. Povolené hodnoty jsou:

none, off
nikdy nevytvářet zálohy (i pokud je použito --backup)
numbered, t
vytváří číslované zálohy
existing, nil
vytváří číslované zálohy, pokud jsou již použity, v opačném případě vytváří prosté zálohy
simple, never
vždy vytváří prosté zálohy

Při použití přepínače -s budou ignorovány přepínače -L a -P. V opačném případě, je-li CÍLEM symbolický odkaz, se uplatní poslední zadaný přepínač. Výchozí je -P.

Napsal Mike Parker a David MacKenzie.

On-line nápověda GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Chyby v překladu hlaste na https://translationproject.org/team/cs.html (česky)

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPLverze 3 nebo novější https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

link(2), symlink(2)

Úplná dokumentace je na https://www.gnu.org/software/coreutils/ln
nebo dostupná lokálně skrze: info '(coreutils) ln invocation'

Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Petr Kolář <Petr.Kolar@vslib.cz> a Kamil Dudka <kdudka@redhat.com>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

Březen 2020 GNU coreutils 8.32