getsid(2) System Calls Manual getsid(2)

getsid - pobranie identyfikatora sesji

Standardowa biblioteka C (libc, -lc)

#include <unistd.h>
pid_t getsid(pid_t pid);
Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

getsid():


_XOPEN_SOURCE >= 500
|| /* Od glibc 2.12: */ _POSIX_C_SOURCE >= 200809L

getsid() returns the session ID of the process with process ID pid. If pid is 0, getsid() returns the session ID of the calling process.

On success, a session ID is returned. On error, (pid_t) -1 is returned, and errno is set to indicate the error.

Proces o numerze identyfikatora procesu równym pid istnieje, ale nie należy do tej samej sesji, co proces wywołujący, a implementacja traktuje to jako błąd.
Nie znaleziono procesu o numerze identyfikatora procesu równym pid.

Linux nie zwraca EPERM.

POSIX.1-2008.

POSIX.1-2001, SVr4. Linux 2.0.

See credentials(7) for a description of sessions and session IDs.

getpgid(2), setsid(2), credentials(7)

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

30 marca 2023 r. Linux man-pages 6.05.01