fgetpwent(3) Library Functions Manual fgetpwent(3)

fgetpwent - pobranie wpisu z pliku haseł

Standard C library (libc, -lc)

#include <stdio.h>
#include <sys/types.h>
#include <pwd.h>
struct passwd *fgetpwent(FILE *stream);
Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

fgetpwent():


Since glibc 2.19:
_DEFAULT_SOURCE
Glibc 2.19 and earlier:
_SVID_SOURCE

Funkcja fgetpwent() zwraca wskaźnik do struktury zawierającej podzieloną na pola linię z pliku stream. Po pierwszym wywołaniu zwraca pierwszą pozycję, później zwraca kolejne. Plik, do którego odnosi się strumień stream, musi mieć taki sam format, jak /etc/passwd (patrz passwd(5)).

Struktura passwd jest następująco zdefiniowana w pliku <pwd.h>:


struct passwd {

char *pw_name; /* nazwa użytkownika */
char *pw_passwd; /* hasło użytkownika */
uid_t pw_uid; /* identyfikator użytkownika */
gid_t pw_gid; /* identyfikator grupy */
char *pw_gecos; /* informacje o użytkowniku */
char *pw_dir; /* katalog domowy */
char *pw_shell; /* program powłoki */ };

The fgetpwent() function returns a pointer to a passwd structure, or NULL if there are no more entries or an error occurs. In the event of an error, errno is set to indicate the error.

Zabrakło pamięci na przydzielenie struktury passwd.

/etc/passwd
baza danych o hasłach

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
fgetpwent() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Unsafe race:fgetpwent

SVr4.

endpwent(3), fgetpwent_r(3), fopen(3), getpw(3), getpwent(3), getpwnam(3), getpwuid(3), putpwent(3), setpwent(3), passwd(5)

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Adam Byrtek <alpha@irc.pl>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

15 grudnia 2022 r. Linux man-pages 6.02