getpwnam(3) Library Functions Manual getpwnam(3)

getpwnam, getpwnam_r, getpwuid, getpwuid_r - odczytanie wpisu z pliku hasel

Standardowa biblioteka C (libc, -lc)

#include <sys/types.h>
#include <pwd.h>
struct passwd *getpwnam(const char *name);
struct passwd *getpwuid(uid_t uid);
int getpwnam_r(const char *restrict name, struct passwd *restrict pwd,
        char buf[restrict .buflen], size_t buflen,
        struct passwd **restrict result);
int getpwuid_r(uid_t uid, struct passwd *restrict pwd,
        char buf[restrict .buflen], size_t buflen,
        struct passwd **restrict result);
Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

getpwnam_r(), getpwuid_r():

  _POSIX_C_SOURCE
    || /* glibc w wersji <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

Funkcja getpwnam() zwraca wskaźnik do struktury, zawierającej pola powstałe z rozłożenia tego rekordu z bazy haseł (na przykład z lokalnego pliku haseł /etc/passwd albo z NIS-a lub LDAP-a), który odpowiada użytkownikowi o nazwie name.

Funkcja getpwuid() zwraca wskaźnik do struktury, zawierającej pola powstałe z rozłożenia tego rekordu bazy danych haseł, który odpowiada użytkownikowi o identyfikatorze uid.

Struktura passwd jest następująco zdefiniowana w pliku <pwd.h>:


struct passwd {
  char  *pw_name;    /* nazwa użytkownika */
  char  *pw_passwd;   /* hasło użytkownika */
  uid_t  pw_uid;    /* identyfikator użytkownika */
  gid_t  pw_gid;    /* identyfikator grupy */
  char  *pw_gecos;   /* informacje o użytkowniku */
  char  *pw_dir;    /* katalog domowy */
  char  *pw_shell;   /* program powłoki */
};

Więcej informacji tych polach można znaleźć w podręczniku passwd(5).

Funkcje getpwnam_r() i getpwuid_r() zwracają te same informacje, co getpwnam() i getpwuid(), ale zapisują pobraną strukturę passwd w przestrzeni wskazywanej przez argument pwd. Pola tekstowe, na które wskazują członkowie struktury passwd są przekazywane w buforze buf o rozmiarze buflen. W zmiennej *result jest zapisywany wskaźnik do wyniku funkcji (w przypadku powodzenia) lub NULL (jeśli nie znaleziono wpisu w bazie lub gdy wystąpił błąd).

Wywołanie


sysconf(_SC_GETPW_R_SIZE_MAX)

zwraca albo -1, bez zmieniania wartości errno, albo początkowy sugerowany rozmiar dla bufora buf. (Jeśli ten rozmiar jest za mały, to opisywane funkcje zwrócą błąd ERANGE - wtedy proces wywołujący powinien spróbować ponownie z większym buforem).

The getpwnam() and getpwuid() functions return a pointer to a passwd structure, or NULL if the matching entry is not found or an error occurs. If an error occurs, errno is set to indicate the error. If one wants to check errno after the call, it should be set to zero before the call.

Zwrócona wartość może wskazywać na statyczny obszar, który może być nadpisany przez kolejne wywołania getpwent(3), getpwnam() lub getpwuid(). (Zwróconego wskaźnika nie należy przekazywać do funkcji free(3)).

getpwnam_r() i getpwuid_r(), jeśli się powiodą, to zwracają zero i ustawiają *result na pwd. Jeśli nie znaleziono pasującego rekordu w bazie haseł, to funkcje zwracają 0 i wpisują NULL do *result. W przypadku błędu zawracany jest numer błędu i *result jest ustawiany na NULL.

0 or ENOENT or ESRCH or EBADF or EPERM or ...
Podany argument name lub uid nie został znaleziony.
Przechwycono sygnał, patrz signal(7).
Błąd wejścia/wyjścia.
Zostało osiągnięte ograniczenie na liczbę otwartych deskryptorów plików dla procesu.
Zostało osiągnięte systemowe ograniczenie na całkowitą liczbę otwartych plików.
Zabrakło pamięci na przydzielenie struktury passwd.
Przekazano niewystarczający bufor.

/etc/passwd
lokalny plik bazy z hasłami

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
getpwnam() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Unsafe race:pwnam locale
getpwuid() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Unsafe race:pwuid locale
getpwnam_r(), getpwuid_r() Bezpieczeństwo wątkowe MT-bezpieczne locale

The pw_gecos field is not specified in POSIX, but is present on most implementations.

POSIX.1-2008.

POSIX.1-2001, SVr4, 4.3BSD.

Sformułowania podane w rozdziale "WARTOŚĆ ZWRACANA" pochodzą ze standardu POSIX.1-2001. Nie uwzględnia on jednak sytuacji "nie znaleziono wpisu w bazie" jako błąd i dlatego nie określa, jaką wartość powinno mieć errno w takim przypadku. Jednakże uniemożliwia to rozpoznawanie błędów. Można by dowodzić, że zgodnie ze standardem POSIX errno powinno pozostać niezmienione, jeśli nie znaleziono wpisu. Eksperymentalnie stwierdzono, że różne systemy uniksowe ustawiają różne wartości: 0, ENOENT, EBADF, ESRCH, EWOULDBLOCK, EPERM i być może jeszcze jakieś inne.

Pole pw_dir zawiera nazwę początkowego katalogu bieżącego użytkownika. Programy do logowania użytkowników używają wartości tego pola do zainicjowania zmiennej środowiskowej HOME powłok zgłoszeniowych. Aplikacja, która chce określić katalog domowy użytkownika powinna sprawdzać wartość zmiennej HOME (a nie wartość pola getpwuid(getuid())->pw_dir), ponieważ pozwala to użytkownikowi zmienić znaczenie "katalogu domowego". Aby określić katalog domowy innego użytkownika, należy użyć getpwnam("username")->pw_dir lub czegoś podobnego.

Poniższy program obrazuje użycie funkcji getpwnam_r() do znalezienia pełnej nazwy i numerycznego identyfikatora użytkownika przekazanego w argumencie linii poleceń.

#include <errno.h>
#include <pwd.h>
#include <stdint.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
int
main(int argc, char *argv[])
{
  struct passwd pwd;
  struct passwd *result;
  char *buf;
  long bufsize;
  int s;
  if (argc != 2) {
    fprintf(stderr, "Usage: %s username\n", argv[0]);
    exit(EXIT_FAILURE);
  }
  bufsize = sysconf(_SC_GETPW_R_SIZE_MAX);
  if (bufsize == -1)     /* Value was indeterminate */
    bufsize = 16384;    /* Should be more than enough */
  buf = malloc(bufsize);
  if (buf == NULL) {
    perror("malloc");
    exit(EXIT_FAILURE);
  }
  s = getpwnam_r(argv[1], &pwd, buf, bufsize, &result);
  if (result == NULL) {
    if (s == 0)
      printf("Not found\n");
    else {
      errno = s;
      perror("getpwnam_r");
    }
    exit(EXIT_FAILURE);
  }
  printf("Name: %s; UID: %jd\n", pwd.pw_gecos,
      (intmax_t) pwd.pw_uid);
  exit(EXIT_SUCCESS);
}

endpwent(3), fgetpwent(3), getgrnam(3), getpw(3), getpwent(3), getspnam(3), putpwent(3), setpwent(3), passwd(5)

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

31 października 2023 r. Linux man-pages 6.06