getpw(3) Library Functions Manual getpw(3)

getpw - rekonstrukcja wpisu z pliku passwd.

Standardowa biblioteka C (libc, -lc)

#define _GNU_SOURCE       /* See feature_test_macros(7) */
#include <sys/types.h>
#include <pwd.h>
[[deprecated]] int getpw(uid_t uid, char *buf);

Funkcja getpw() rekonstruuje linię wpisu w pliku passwd dla użytkownika określonego przez uid. Wynik jest zapisywany do bufora buf. Zwrócony bufor zawiera linię postaci:


name:passwd:uid:gid:gecos:dir:shell

Struktura passwd jest następująco zdefiniowana w pliku <pwd.h>:


struct passwd {
  char  *pw_name;    /* nazwa użytkownika */
  char  *pw_passwd;   /* hasło użytkownika */
  uid_t  pw_uid;    /* identyfikator użytkownika */
  gid_t  pw_gid;    /* identyfikator grupy */
  char  *pw_gecos;   /* informacje o użytkowniku */
  char  *pw_dir;    /* katalog domowy */
  char  *pw_shell;   /* program powłoki */
};

Więcej informacji o polach w tej strukturze można znaleźć w podręczniku passwd(5).

Po pomyślnym zakończeniu getpw() zwraca zero, po błędzie zwraca -1 i odpowiednio ustawia errno, wskazując na rodzaj błędu.

Jeśli w bazie danych haseł nie znaleziono identyfikatora uid, to getpw() zwraca -1, ustawia errno na 0 i pozostawia buf w stanie niezmienionym.

0 lub ENOENT
Brak użytkownika odpowiadającego identyfikatorowi uid.
buf ma wartość NULL.
Zabrakło pamięci na przydzielenie struktury passwd.

/etc/passwd
baza danych o hasłach

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
getpw() Bezpieczeństwo wątkowe MT-bezpieczne locale

None.

SVr2.

Funkcja getpw() jest niebezpieczna, gdyż może przepełnić udostępniony bufor buf. Została zastąpiona przez getpwuid(3).

endpwent(3), fgetpwent(3), getpwent(3), getpwnam(3), getpwuid(3), putpwent(3), setpwent(3), passwd(5)

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

31 października 2023 r. Linux man-pages 6.06