getpwent(3) Library Functions Manual getpwent(3)

getpwent, setpwent, endpwent - pobranie wpisu z pliku haseł

Standardowa biblioteka C (libc, -lc)

#include <sys/types.h>
#include <pwd.h>
struct passwd *getpwent(void);
void setpwent(void);
void endpwent(void);
Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

getpwent(), setpwent(), endpwent():

  _XOPEN_SOURCE >= 500
    || /* glibc >= 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
    || /* glibc <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

Funkcja getpwent() zwraca wskaźnik do struktury, zawierającej poszczególne rekordy bazy danych haseł (na przykład z lokalnego pliku haseł /etc/passwd, NIS-a lub LDAP-a). Podczas pierwszego wywołania getpwent() zwracany jest pierwszy wpis; później zwracane są kolejne.

Funkcja setpwent() ustawia wskaźnik pliku na początek pliku bazy danych haseł.

Funkcja endpwent() jest używana do zamknięcia bazy danych haseł użytkowników po zakończeniu jej przetwarzania.

Struktura passwd jest następująco zdefiniowana w pliku <pwd.h>:


struct passwd {
  char  *pw_name;    /* nazwa użytkownika */
  char  *pw_passwd;   /* hasło użytkownika */
  uid_t  pw_uid;    /* identyfikator użytkownika */
  gid_t  pw_gid;    /* identyfikator grupy */
  char  *pw_gecos;   /* informacje o użytkowniku */
  char  *pw_dir;    /* katalog domowy */
  char  *pw_shell;   /* program powłoki */
};

Więcej informacji o polach w tej strukturze można znaleźć w podręczniku passwd(5).

The getpwent() function returns a pointer to a passwd structure, or NULL if there are no more entries or an error occurred. If an error occurs, errno is set to indicate the error. If one wants to check errno after the call, it should be set to zero before the call.

Zwrócona wartość może wskazywać na statyczny obszar, który może być nadpisany przez kolejne wywołania getpwent(), getpwnam(3) lub getpwuid(3). (Zwróconego wskaźnika nie należy przekazywać do funkcji free(3)).

Przechwycono sygnał, patrz signal(7).
Błąd wejścia/wyjścia.
Zostało osiągnięte ograniczenie na liczbę otwartych deskryptorów plików dla procesu.
Zostało osiągnięte systemowe ograniczenie na całkowitą liczbę otwartych plików.
Zabrakło pamięci na przydzielenie struktury passwd.
Przekazano niewystarczający bufor.

/etc/passwd
lokalny plik bazy z hasłami

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
getpwent() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Unsafe race:pwent race:pwentbuf locale
setpwent(), endpwent() Bezpieczeństwo wątkowe MT-niebezpieczne race:pwent locale

W powyższej tabeli, pwent w race:pwent oznacza, że jeśli któraś z funkcji setpwent(), getpwent() lub endpwent() jest używana równolegle w różnych wątkach programu, może nastąpić sytuacja wyścigu danych.

The pw_gecos field is not specified in POSIX, but is present on most implementations.

POSIX.1-2008.

POSIX.1-2001, SVr4, 4.3BSD.

fgetpwent(3), getpw(3), getpwent_r(3), getpwnam(3), getpwuid(3), putpwent(3), passwd(5)

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

31 października 2023 r. Linux man-pages 6.06