fabs(3) Library Functions Manual fabs(3)

fabs, fabsf, fabsl - wartość bezwzględna liczby zmiennoprzecinkowej

Biblioteka matematyczna (libm, -lm)

#include <math.h>
double fabs(double x);
float fabsf(float x);
long double fabsl(long double x);
Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

fabsf(), fabsl():

_ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L

|| /* Od glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
|| /* glibc w wersji <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

Funkcje zwracają wartość bezwzględną liczby zmiennoprzecinkowej x.

Funkcje te zwracają wartość bezwzględną z x.

Jeśli x wynosi NaN, to zwracane jest NaN.

Jeśli x wynosi -0, to zwracane jest +0.

Jeśli x jest równe ujemnej lub dodatniej nieskończoności, to zwracana jest dodatnia nieskończoność.

Nie występują.

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
fabs(), fabsf(), fabsl() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

C11, POSIX.1-2008.

C99, POSIX.1-2001.

Wariant zwracający wartość typu double jest zgodny również z SVr4, 4.3BSD, C89.

abs(3), cabs(3), ceil(3), floor(3), labs(3), rint(3)

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Adam Byrtek <alpha@irc.pl>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

20 lipca 2023 r. Linux man-pages 6.05.01