ABS(3) Podręcznik programisty Linuksa ABS(3)

abs, labs, llabs, imaxabs - obliczanie wartości bezwzględnej zmiennej całkowitej

#include <stdlib.h>
int abs(int j);
long labs(long j);
long long llabs(long long j);
#include <inttypes.h>
intmax_t imaxabs(intmax_t j);
Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

llabs():


_ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L

Funkcja abs() oblicza wartość bezwzględną argumentu całkowitego j. Funkcje labs(), llabs() oraz imaxabs() obliczają wartość bezwzględną argumentu j, mającego typ numeryczny odpowiedni dla danej funkcji.

Zwraca wartość bezwzględną argumentu numerycznego odpowiedniego typu.

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
abs(), labs(), llabs(), imaxabs() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, C99, SVr4, 4.3BSD. C89 zawiera tylko funkcje abs() i labs(), funkcje llabs() oraz imaxabs() zostały dodane w C99.

Wartość bezwzględna najmniejszej ujemnej liczby całkowitej jest nieokreślona.

Funkcja llabs() jest zawarta w bibliotece glibc od wersji 2.0. Funkcja imaxabs() jest zawarta w glibc od wersji 2.1.1

Aby funkcja llabs() była zadeklarowana, może być potrzebne zdefiniowanie _ISOC99_SOURCE lub _ISOC9X_SOURCE (w zależności od wersji glibc) jeszcze przed dołączeniem standardowych nagłówków.

Domyślnie GCC obsługuje abs(), labs() oraz (od GCC 3.0) llabs() i imaxabs() jako funkcje wbudowane.

cabs(3), ceil(3), fabs(3), floor(3), rint(3)

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.13 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Adam Byrtek <alpha@irc.pl>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

22 marca 2021 r. GNU