TOUCH(1) Các câu lệnh TOUCH(1)

touch - change file timestamps

TÓM TẮT

touch [TÙY_CHỌN]… TẬP_TIN

Cập nhật các thời gian truy cập và sửa đổi của mỗi TẬP_TIN lên thời gian hiện tại.

Đối số TẬP_TIN không tồn tại thì được tạo mới, trừ phi dùng -c hay -h.

Chuỗi đối số TẬP_TIN "-" được xử lý đặc biệt và gây ra tiến trình touch thay đổi các thời gian của tập tin tổ hợp với đầu ra tiêu chuẩn.

Tùy chọn dài yêu cầu đối số thì tùy chọn ngắn cũng vậy.

chỉ thay đổi thời gian truy cập
không tạo tập tin nào
phân tích cú pháp của CHUỖI và dùng nó thay cho thời gian hiện tại
(bị bỏ qua)
ảnh hưởng mỗi liên kết mềm chứ không ảnh hưởng tập tin tin đích (chỉ có tác dụng trên hệ thống có thể thay đổi quyền sở hữu của một liên kết mềm)
thay đổi chỉ thời gian sửa đổi
dùng thời gian của tập tin này thay cho thời gian hiện thời
dùng [[CC]YY]MMDDhhmm[.ss] thay cho thời gian hiện tại
thay đổi thời gian chỉ ra: TỪ là access, atime, hoặc use: tương đương với -a; TỪ là modify hoặc mtime: tương đương với -m
hiển thị trợ giúp này rồi thoát
đưa ra thông tin phiên bản rồi thoát

Ghi chú rằng hai tùy chọn -d-t chấp nhận định dạng ngày/giờ khác nhau.

The --date=STRING is a mostly free format human readable date string such as "Sun, 29 Feb 2004 16:21:42 -0800" or "2004-02-29 16:21:42" or even "next Thursday". A date string may contain items indicating calendar date, time of day, time zone, day of week, relative time, relative date, and numbers. An empty string indicates the beginning of the day. The date string format is more complex than is easily documented here but is fully described in the info documentation.

TÁC GIẢ

Viết bởi Paul Rubin, Arnold Robbins, Jim Kingdon, David MacKenzie và Randy Smith.

Trợ giúp trực tuyến GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Report any translation bugs to https://translationproject.org/team/

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Giấy phép GPL pb3+ : Giấy phép Công cộng GNU phiên bản 3 hay sau https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Đây là phần mềm tự do: bạn có quyền sửa đổi và phát hành lại nó. KHÔNG CÓ BẢO HÀNH GÌ CẢ, với điều khiển được pháp luật cho phép.

Tài liệu đầy đủ có tại: https://www.gnu.org/software/coreutils/touch
hoặc sẵn có nội bộ thông qua: info '(coreutils) touch invocation'

Bản dịch tiếng Việt của trang hướng dẫn này do

thực hiện.

Bản dịch này là Tài liệu Miễn phí; đọc Giấy phép Công cộng GNU Phiên bản 3 hoặc mới hơn để biết các điều khoản bản quyền. Chúng tôi cho rằng KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ.

Nếu bạn tìm thấy một số sai sót trong bản dịch của trang hướng dẫn này, vui lòng gửi thư đến TODO.

Tháng 1 năm 2024 GNU coreutils 9.4