ID(1) Các câu lệnh ID(1)

id - print real and effective user and group IDs

TÓM TẮT

id [TÙY_CHỌN]… [NGƯỜI_DÙNG]…

Print user and group information for each specified USER, or (when USER omitted) for the current process.

bỏ qua để tương thích với các phiên bản khác
chỉ in ngữ cảnh bảo mật của tiến trình
chỉ in mã số của nhóm chịu tác động
in mã số của mọi nhóm
in ra tên thay cho số, dùng cho các tùy chọn -ugG
in ra mã số thực sự thay cho mã số chịu tác động, dùng với -ugG
chỉ in ra mã số của người dùng chịu tác động
ngăn các các mục băng ký tự NUL, không phải khoảng trắng;
không cho phép ở định dạng mặc định
hiển thị trợ giúp này rồi thoát
đưa ra thông tin phiên bản rồi thoát

Khi không có TÙY_CHỌN, in ra một vài bộ thông tin xác định có ích.

TÁC GIẢ

Viết bởi Arnold Robbins và David MacKenzie.

Trợ giúp trực tuyến GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Report any translation bugs to https://translationproject.org/team/

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Giấy phép GPL pb3+ : Giấy phép Công cộng GNU phiên bản 3 hay sau https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Đây là phần mềm tự do: bạn có quyền sửa đổi và phát hành lại nó. KHÔNG CÓ BẢO HÀNH GÌ CẢ, với điều khiển được pháp luật cho phép.

Tài liệu đầy đủ có tại: https://www.gnu.org/software/coreutils/id
hoặc sẵn có nội bộ thông qua: info '(coreutils) id invocation'

Bản dịch tiếng Việt của trang hướng dẫn này do

thực hiện.

Bản dịch này là Tài liệu Miễn phí; đọc Giấy phép Công cộng GNU Phiên bản 3 hoặc mới hơn để biết các điều khoản bản quyền. Chúng tôi cho rằng KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ.

Nếu bạn tìm thấy một số sai sót trong bản dịch của trang hướng dẫn này, vui lòng gửi thư đến TODO.

Tháng 1 năm 2024 GNU coreutils 9.4