COMM(1) Các câu lệnh COMM(1)

comm - compare two sorted files line by line

TÓM TẮT

comm [TÙY_CHỌN]… TẬP_TIN1 TẬP_TIN2

So sánh các tập tin đã sắp xếp TẬP_TIN1 và TẬP_TIN2 theo từng dòng.

Khi TẬP_TIN1 hoặc TẬP_TIN2 (không phải cả hai) là “-”, thì đọc từ đầu vào tiêu chuẩn.

Khi không có tùy chọn, đưa ra kết quả trong ba cột. Cột thứ nhất là những dòng chỉ có trong TẬP_TIN1, cột thứ hai chứa những dòng chỉ có trong TẬP_TIN2, và cột thứ ba chứa những dòng có chung trong chúng.

-1
bỏ đi cột 1 (những dòng chỉ có trong TẬP_TIN1)
-2
bỏ đi cột 2 (những dòng chỉ có trong TẬP_TIN2)
-3
bỏ đi cột 3 (những dòng có trong cả hai tập tin)
kiểm tra dữ liệu đầu vào được sắp xếp đúng, thậm chí nếu mọi dòng đầu vào đều có thể kết đôi được
không kiểm tra xem đầu vào đã xắp xếp đúng chưa
phân cách các cột bằng chuỗi này
xuất tổng thể
bộ phân tách dòng là NUL, không phải ký tự dòng mới
hiển thị trợ giúp này rồi thoát
đưa ra thông tin phiên bản rồi thoát

Chú ý là so sánh tuân theo quy tắc quy định bởi “LC_COLLATE”.

In ra chỉ những dòng nằm trong cả hai tập tin.
In ra những dòng chỉ nằm trong một của hai tập tin này.

TÁC GIẢ

Viết bởi Richard M. Stallman và David MacKenzie.

Trợ giúp trực tuyến GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Report any translation bugs to https://translationproject.org/team/

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Giấy phép GPL pb3+ : Giấy phép Công cộng GNU phiên bản 3 hay sau https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Đây là phần mềm tự do: bạn có quyền sửa đổi và phát hành lại nó. KHÔNG CÓ BẢO HÀNH GÌ CẢ, với điều khiển được pháp luật cho phép.

join(1), uniq(1)

Tài liệu đầy đủ có tại: https://www.gnu.org/software/coreutils/comm
hoặc sẵn có nội bộ thông qua: info '(coreutils) comm invocation'

Bản dịch tiếng Việt của trang hướng dẫn này do

thực hiện.

Bản dịch này là Tài liệu Miễn phí; đọc Giấy phép Công cộng GNU Phiên bản 3 hoặc mới hơn để biết các điều khoản bản quyền. Chúng tôi cho rằng KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ.

Nếu bạn tìm thấy một số sai sót trong bản dịch của trang hướng dẫn này, vui lòng gửi thư đến TODO.

Tháng 1 năm 2024 GNU coreutils 9.4