CHOWN(1) Các câu lệnh CHOWN(1)

chown - change file owner and group

TÓM TẮT

chown [TÙY_CHỌN]… [NGƯỜI_SỞ_HỮU][:[NHÓM]] TẬP_TIN
chown [TÙY_CHỌN]… --reference=TẬP_TIN_TC TẬP_TIN

This manual page documents the GNU version of chown. chown changes the user and/or group ownership of each given file. If only an owner (a user name or numeric user ID) is given, that user is made the owner of each given file, and the files' group is not changed. If the owner is followed by a colon and a group name (or numeric group ID), with no spaces between them, the group ownership of the files is changed as well. If a colon but no group name follows the user name, that user is made the owner of the files and the group of the files is changed to that user's login group. If the colon and group are given, but the owner is omitted, only the group of the files is changed; in this case, chown performs the same function as chgrp. If only a colon is given, or if the entire operand is empty, neither the owner nor the group is changed.

TÙY CHỌN

Thay đổi chủ sở hữu và/hoặc nhóm của từng TẬP_TIN thành NGƯỜI_SỞ_HỮU và/hoặc NHÓM. Với tùy chọn --reference, thay đổi chủ và nhóm của từng TẬP_TIN giống với TẬP_TIN_TC.

giống với --verbose nhưng chỉ báo cáo khi có thay đổi nảy sinh
chặn phần lớn các thông tin báo lỗi
xuất ra các chuẩn đoán cho mọi quá trính xử lý tập tin
tác động đến nơi chỉ đến của mỗi liên kết mềm (đây là mặc định), hơn là tự bản thân liên kết mềm đó
tác động đến liên kết mềm thay vì tham chiếu đến tập tin (chỉ hữu dụng trên hệ thống có thể thay đổi quyền sở hữu của một liên kết mềm)
thay đổi chủ sở hữu và/hoặc nhóm của mỗi tập tin chỉ nếu chủ sở hữu và/hoặc nhóm hiện thời tương ứng với mẫu chỉ ra ở đây. Có thể bỏ sót một trong hai tham số, trong trường hợp đó không yêu cầu khớp nó
không coi “/” là đặc biệt (mặc định)
không thực hiện đệ quy trên “/”
use RFILE's owner and group rather than specifying OWNER:GROUP values. RFILE is always dereferenced.
thao tác trên các tập tin và thư mục một cách đệ qui

Những tùy chọn sau sửa đổi cách đi qua cây thư mục khi có tùy chọn -R. cũng được chỉ định. Nếu chỉ ra hơn một tùy chọn, thì chỉ tùy chọn cuối có hiệu lực.

nếu đối số dòng lệnh là liên kết mềm tới một thư mục, thì đi qua nó
đi qua mọi liên kết mềm tới một thư mục mà nó gặp
không đi qua bất kỳ liên kết mềm nào (mặc định)
hiển thị trợ giúp này rồi thoát
đưa ra thông tin phiên bản rồi thoát

Chủ sở hữu không thay nếu bị thiếu. Nhóm không thay đổi nếu thiếu, nhưng bị thay đổi thành nhóm đăng nhập nếu đặt một dấu hai chấm “:” sau CHỦ_SỞ_HỮU tượng trưng. CHỦ_SỞ_HỮU và NHÓM có thể là các giá trị số cũng như tượng trưng.

Thay đổi người sở hữu /u thành “root”.
Cũng vậy, nhưng thay đổi nhóm của nó thành “staff”.
Thay đổi người sở hữu /u và các tập tin dưới thành “root”.

TÁC GIẢ

Viết bởi David MacKenzie và Jim Meyering.

Trợ giúp trực tuyến GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Report any translation bugs to https://translationproject.org/team/

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Giấy phép GPL pb3+ : Giấy phép Công cộng GNU phiên bản 3 hay sau https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Đây là phần mềm tự do: bạn có quyền sửa đổi và phát hành lại nó. KHÔNG CÓ BẢO HÀNH GÌ CẢ, với điều khiển được pháp luật cho phép.

chown(2)

Tài liệu đầy đủ có tại: https://www.gnu.org/software/coreutils/chown
hoặc sẵn có nội bộ thông qua: info '(coreutils) chown invocation'

Bản dịch tiếng Việt của trang hướng dẫn này do

thực hiện.

Bản dịch này là Tài liệu Miễn phí; đọc Giấy phép Công cộng GNU Phiên bản 3 hoặc mới hơn để biết các điều khoản bản quyền. Chúng tôi cho rằng KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ.

Nếu bạn tìm thấy một số sai sót trong bản dịch của trang hướng dẫn này, vui lòng gửi thư đến TODO.

Tháng 1 năm 2024 GNU coreutils 9.4