CHOWN(1) Příručka uživatele CHOWN(1)

chown - mění souborům vlastníka a skupinu

chown [VOLBA]... [VLASTNÍK][:[SKUPINA]] SOUBOR...
chown [VOLBA]... --reference=REFERENCNI_SOUBOR SOUBOR...

Tato manuálová stránka dokumentuje GNU verzi programu chown. chown mění vlastníka a skupinu pro každý uvedený soubor Pokud je určen pouze vlastník (uživatelským jménem nebo číselným ID), stane se tento uživatel vlastníkem každého uvedeného souboru a jejich skupina zůstane beze změny. Pokud je vlastník následován dvojtečkou a jménem skupiny (nebo jejím číselným ID) (bez mezer mezi nimi), je změněna i skupina. Pokud není dvojtečka následována žádným jménem skupiny, zadaný uživatel se stane vlastníkem souboru a skupinou souboru se stane uživatelova přihlašovací skupina. Pokud je uvedena dvojtečka a skupina, ale vlastník nikoliv, je změněna pouze skupina; v takovém případě pracuje chown stejně jako chgrp. Pokud je uvedena pouze dvojtečka nebo vůbec nic, k žádné změně nedojde.

Změní vlastníka a/nebo skupinu každého SOUBORu na VLASTNÍKa a/nebo SKUPINU. Při použití volby --reference změní vlastníka a skupinu každého SOUBORu podle jejich hodnot pro REFERENCNI_SOUBOR.

jako verbose, ale vypisuje pouze pokud dochází ke změně
potlačí většinu chybových hlášení
podrobně vypisuje hlášení o všech zpracovávaných souborech
změní vlastnictví objektu, na který ukazuje symbolický odkaz, místo změny samotného symbolického odkazu (výchozí chování)
affect symbolic links instead of any referenced file (useful only on systems that can change the ownership of a symlink)
změní vlastníka a-nebo skupinu každého souboru, pokud se jeho aktuální vlastník a skupina shodují se zadanými údaji. Pokud je jeden z údajů vynechán, není u něj vyžadována shoda.
zpracuje '/' obvyklým způsobem (výchozí)
rekurzivní operace nad '/' selže
use RFILE's owner and group rather than specifying OWNER:GROUP values. RFILE is always dereferenced.
pracuje s adresáři a soubory rekurzivně

Následující volby mění způsob, jakým jsou při použití volby -R procházeny adresáře. Pokud je použita více než jedna, platí pouze ta uvedená naposled.

pokud je argument uvedený na příkazové řádce symbolický odkaz na adresář, následuj jej
následuje každý symbolický odkaz na adresář, na který narazí
nebude následovat žádný symbolický odkaz (výchozí)
vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí
Vypíše informaci o verzi programu a skončí

Pokud není uveden VLASTNÍK, nedojde k jeho změně. Skupina zůstane nezměněna, pokud není uvedena, s výjimkou případu, kdy je dvojtečkou uvedenou za (nikoliv číselným!) VLASTNÍKem implikována přihlašovací skupina. VLASTNÍK a SKUPINA mohou být uvedeni jménem nebo číselným ID.

Změní vlastníka /u na "root".
To samé, ale zároveň změní jeho skupinu na "staff".
Změní vlastníka /u a podřízených souborů na "root".

Napsal David MacKenzie a Jim Meyering.

On-line nápověda GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Chyby v překladu hlaste na https://translationproject.org/team/cs.html (česky)

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPLverze 3 nebo novější https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

chown(2)

Úplná dokumentace je na: https://www.gnu.org/software/coreutils/chown
nebo dostupná lokálně skrze: info '(coreutils) chown invocation'

Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Petr Kolář <Petr.Kolar@vslib.cz> a Kamil Dudka <kdudka@redhat.com>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

Leden 2024 GNU coreutils 9.4