CHOWN(1) Příručka uživatele CHOWN(1)

chown - mění souborům vlastníka a skupinu

chown [VOLBA]... [VLASTNÍK][:[SKUPINA]] SOUBOR...
chown [VOLBA]... --reference=REFERENCNI_SOUBOR SOUBOR...

Tato manuálová stránka dokumentuje GNU verzi programu chown. chown mění vlastníka a skupinu pro každý uvedený soubor Pokud je určen pouze vlastník (uživatelským jménem nebo číselným ID), stane se tento uživatel vlastníkem každého uvedeného souboru a jejich skupina zůstane beze změny. Pokud je vlastník následován dvojtečkou a jménem skupiny (nebo jejím číselným ID) (bez mezer mezi nimi), je změněna i skupina. Pokud není dvojtečka následována žádným jménem skupiny, zadaný uživatel se stane vlastníkem souboru a skupinou souboru se stane uživatelova přihlašovací skupina. Pokud je uvedena dvojtečka a skupina, ale vlastník nikoliv, je změněna pouze skupina; v takovém případě pracuje chown stejně jako chgrp. Pokud je uvedena pouze dvojtečka nebo vůbec nic, k žádné změně nedojde.

Změní vlastníka a/nebo skupinu každého SOUBORu na VLASTNÍKa a/nebo SKUPINU. Při použití volby --reference změní vlastníka a skupinu každého SOUBORu podle jejich hodnot pro REFERENCNI_SOUBOR.
-c, --changes
jako verbose, ale vypisuje pouze pokud dochází ke změně
-f, --silent, --quiet
potlačí většinu chybových hlášení
-v, --verbose
podrobně vypisuje hlášení o všech zpracovávaných souborech
--dereference
změní vlastnictví objektu, na který ukazuje symbolický odkaz, místo změny samotného symbolického odkazu (výchozí chování)
-h, --no-dereference
affect symbolic links instead of any referenced file (useful only on systems that can change the ownership of a symlink)
--from=AKTUÁLNÍ_VLASTNÍK:AKTUÁLNÍ_SKUPINA
změní vlastníka a-nebo skupinu každého souboru, pokud se jeho aktuální vlastník a skupina shodují se zadanými údaji. Pokud je jeden z údajů vynechán, není u něj vyžadována shoda.
--no-preserve-root
zpracuje '/' obvyklým způsobem (výchozí)
--preserve-root
rekurzivní operace nad '/' selže
--reference=REFERENCNI_SOUBOR
použije vlastníka a skupinu REFERENCNIHO_SOUBORu namísto uvádění hodnot VLASTNÍK:SKUPINA
-R, --recursive
pracuje s adresáři a soubory rekurzivně

Následující volby mění způsob, jakým jsou při použití volby -R procházeny adresáře. Pokud je použita více než jedna, platí pouze ta uvedená naposled.

-H
pokud je argument uvedený na příkazové řádce symbolický odkaz na adresář, následuj jej
-L
následuje každý symbolický odkaz na adresář, na který narazí
-P
nebude následovat žádný symbolický odkaz (výchozí)
--help
vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí
--version
Vypíše informaci o verzi programu a skončí

Pokud není uveden VLASTNÍK, nedojde k jeho změně. Skupina zůstane nezměněna, pokud není uvedena, s výjimkou případu, kdy je dvojtečkou uvedenou za (nikoliv číselným!) VLASTNÍKem implikována přihlašovací skupina. VLASTNÍK a SKUPINA mohou být uvedeni jménem nebo číselným ID.

chown root /u
Změní vlastníka /u na "root".
chown root:staff /u
To samé, ale zároveň změní jeho skupinu na "staff".
chown -hR root /u
Změní vlastníka /u a podřízených souborů na "root".

Napsal David MacKenzie a Jim Meyering.

On-line nápověda GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Chyby v překladu hlaste na https://translationproject.org/team/cs.html (česky)

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPLverze 3 nebo novější https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

chown(2)

Úplná dokumentace je na: https://www.gnu.org/software/coreutils/chown
nebo dostupná lokálně skrze: info '(coreutils) chown invocation'

Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Petr Kolář <Petr.Kolar@vslib.cz> a Kamil Dudka <kdudka@redhat.com>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

Březen 2020 GNU coreutils 8.32