B2SUM(1) Các câu lệnh B2SUM(1)

b2sum - compute and check BLAKE2 message digest

TÓM TẮT

b2sum [TÙY_CHỌN]… [TẬP_TIN]…

In hoặc tính tổng kiểm tra BLAKE2b (512 bit).

Không chỉ ra TẬP_TIN, hoặc khi TẬP_TIN là “-”, thì đọc từ đầu vào tiêu chuẩn.

Tùy chọn dài yêu cầu đối số thì tùy chọn ngắn cũng vậy.

đọc ở chế độ nhị phân
read checksums from the FILEs and check them
chiều dài tóm lược tính bằng bít; không được vượt quá giá trị tối đa cho thuật toán blake2 và phải là bội số của 8
tạo tổng kiểm tra kiểu-BSD
đọc ở chế độ văn bản (mặc định)
kết thúc dòng bằng NUL, không phải kí tự dòng mới, và tắt thoát tên tập tin

đừng dừng lại hay báo cáo các trạng thái cho các tập tin thiếu
đừng in ra OK cho mỗi tập tin được thẩm tra đúng
không in ra gì cả, mã trạng thái cho biết thành công
thoát khác không nếu các dòng tổng kiểm có định dạng không đúng quy cách
cảnh báo về những dòng tổng kiểm tra có định dạng sai
hiển thị trợ giúp này rồi thoát
đưa ra thông tin phiên bản rồi thoát

Tổng được tính như mô tả trong RFC 7693. Khi kiểm tra, đầu vào phải là dữ liệu ra trước đây của chương trình này. Chế độ mặc định là in ra một dòng với tổng kiểm tra, một khoảng trắng, một ký tự chỉ thị chế độ (“*” cho nhị phân, “dấu cách” cho văn bản hoặc khi chế độ nhị phân là vô nghĩa), và tên cho mỗi TẬP_TIN.

Note: There is no difference between binary mode and text mode on GNU systems.

TÁC GIẢ

Viết bởi Padraig Brady và Samuel Neves.

Trợ giúp trực tuyến GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Report any translation bugs to https://translationproject.org/team/

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Giấy phép GPL pb3+ : Giấy phép Công cộng GNU phiên bản 3 hay sau https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Đây là phần mềm tự do: bạn có quyền sửa đổi và phát hành lại nó. KHÔNG CÓ BẢO HÀNH GÌ CẢ, với điều khiển được pháp luật cho phép.

cksum(1)

Tài liệu đầy đủ có tại: https://www.gnu.org/software/coreutils/b2sum
hoặc sẵn có nội bộ thông qua: info '(coreutils) b2sum invocation'

Bản dịch tiếng Việt của trang hướng dẫn này do

thực hiện.

Bản dịch này là Tài liệu Miễn phí; đọc Giấy phép Công cộng GNU Phiên bản 3 hoặc mới hơn để biết các điều khoản bản quyền. Chúng tôi cho rằng KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ.

Nếu bạn tìm thấy một số sai sót trong bản dịch của trang hướng dẫn này, vui lòng gửi thư đến TODO.

Tháng 1 năm 2024 GNU coreutils 9.4