floor(3) Library Functions Manual floor(3)

floor, floorf, floorl - największa wartość całkowita nie większa od argumentu

Biblioteka matematyczna (libm, -lm)

#include <math.h>
double floor(double x);
float floorf(float x);
long double floorl(long double x);
Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

floorf(), floorl():

_ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
    || /* Od glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
    || /* glibc w wersji <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

Funkcje te zwracają największą wartość całkowitą nie większą od x.

Na przykład floor(0.5) zwraca 0.0, a floor(-0.5) zwraca -1.0.

Funkcje te zwracają zaokrągloną w dół wartość x.

Jeśli x jest całkowite, +0, -0, NaN lub nieskończoność, to zwracane jest x.

Nie występują. POSIX.1-2001 dokumentuje błąd zakresu przy przepełnieniu — patrz UWAGI.

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
floor(), floorf(), floorl() Bezpieczeństwo wątkowe MT-bezpieczne

C11, POSIX.1-2008.

C99, POSIX.1-2001.

Wariant zwracający wartość typu double jest zgodny również z SVr4, 4.3BSD, C89.

SUSv2 and POSIX.1-2001 contain text about overflow (which might set errno to ERANGE, or raise an FE_OVERFLOW exception). In practice, the result cannot overflow on any current machine, so this error-handling stuff is just nonsense. (More precisely, overflow can happen only when the maximum value of the exponent is smaller than the number of mantissa bits. For the IEEE-754 standard 32-bit and 64-bit floating-point numbers the maximum value of the exponent is 127 (respectively, 1023), and the number of mantissa bits including the implicit bit is 24 (respectively, 53).)

ceil(3), lrint(3), nearbyint(3), rint(3), round(3), trunc(3)

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Adam Byrtek <alpha@irc.pl>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

31 października 2023 r. Linux man-pages 6.06