DIR(1) Příručka uživatele DIR(1)

dir - vypíše obsah adresáře

dir [VOLBA]... [SOUBOR]...

Vypisuje informace o SOUBORECH (implicitně z aktuálního adresáře). Jestliže není zadán žádný z přepínačů -cftuvSUX nebo --sort, výstup bude seřazen abecedně.

Povinné argumenty dlouhých přepínačů jsou také povinné u odpovídajících krátkých přepínačů.

nebude ignorovat položky začínající na .
nevypisuje `.' a `..'
spolu s -l vypíše jméno autora každého souboru
negrafické znaky escapuje ve stylu jazyka C
spolu s -l vypisuje velikosti v násobcích VELIKOSTI, např. --block-size=M; popis formátu VELIKOSTI je uveden níže
nevypisuje soubory, jejichž jména končí na ~, pokud nejsou zadána v příkazovém řádku.
with -lt: sort by, and show, ctime (time of last change of file status information); with -l: show ctime and sort by name; otherwise: sort by ctime, newest first
vypisuje položky do sloupců
color the output WHEN; more info below
vypíše názvy adresářů místo jejich obsahu
generuje výstup určený pro mód dired Emacsu
vypíše všechny položky v pořadí adresáře
append indicator (one of */=>@|) to entries WHEN
podobné, jen nepřipojuje '*'
across -x (napříč), commas -m (čárky), horizontal -x (horizontální), long -l (dlouhý), single-column -1 (jeden sloupec), verbose -l (upovídaný), vertical -C (vertikální)
jako -l --time-style=full-iso
jako -l, ale nevypisuje vlastníka
group directories before files; can be augmented with a --sort option, but any use of --sort=none (-U) disables grouping
ve dlouhých výpisech nebudou uvedeny informace o skupině
při -l a -s vypisuje velikosti jako 1K, 234M, 2G atd.
podobné, ale používá násobky 1000, ne 1024
následuje symbolické odkazy zadané na příkazové řádce
follow each command line symbolic link that points to a directory
nevypisuje položky, které odpovídají zadanému shellovému VZORu (může být překryto volbami -a nebo -A)
hyperlink file names WHEN
podle zadaného STYLu připojí indikátor ke jménu každé položky: none (žádný; výchozí volba), slash (-p), file-type (--file-type), classify (-F)
vypisuje číslo i-uzlu pro každý soubor
nevypíše soubory, jejichž jména odpovídají shellovému VZORu
u zaplnění souborového systému použije 1024bajtové bloky; použije se pouze s -s a souhrny u adresářů
použije dlouhý formát výpisu
vypíše informace o souborech, na které se odkazují symbolické odkazy, místo informací o odkazech samotných
vypisuje seznam položek oddělených čárkami
jako -l, ale vypisuje vlastníka a skupinu (UID a GID) číselně
vypisuje jména souborů tak, jak jsou na uložena
jako -l, ale bez informace o skupině
připojí za jméno každého adresáře znak `/'
vypisuje otazníky místo netisknutelných znaků
vypisuje netisknutelné znaky ve jménech souborů tak, jak jsou (výchozí, pokud není výstupem terminál a použitým programem 'ls')
vypisuje jména souborů v uvozovkách
použije způsob citování ZPŮSOB pro jména souborů: literal (doslovný), locale (lokalizovaný), shell, shell-always (vždy shell), shell-escape (escapovaný shell), shell-escape-always (vždy escapovaný shell), c, escape; (přebije proměnnou prostředí QUOTING_STYLE)
výpis bude setříděn v obráceném pořadí
vypíše obsah všech adresářů rekurzivně
vypisuje velikost souborů, v blocích
výstup seřadí podle délky souborů, největší první
výstup seřadí podle SLOVA: none (-U), size (-S), time (-t), version (-v), extension (-X), šířka
select which timestamp used to display or sort; access time (-u): atime, access, use; metadata change time (-c): ctime, status; modified time (default): mtime, modification; birth time: birth, creation;
s -l SLOVO určuje, který čas bude vypsán, se --sort=time, řadí podle SLOVA (nejnovější první)
formát času/data pro -l; vizte STYL_ČASU níže
výstup seřadí podle času, nejnovější jako první; vizte přepínač --time
předpokládá, že tabulátor má šířku n, namísto výchozích 8
s -lt seřadí podle a vypíše čas posledního přístupu; s -l vypíše tento čas, ale seřadí podle názvů souborů, nejnovější první;
netřídí; položky jsou vypisovány v pořadí, v jakém se nacházejí v adresáři
přirozené řazení (verzovacích) čísel v textu
nastaví šířku výstupu, 0 znamená bez omezení
vypisuje soubory do sloupců tříděných vodorovně
třídí abecedně podle přípon
vypíše pro každý soubor jakýkoliv bezpečnostní kontext
zakončí každý řádek znakem NUL, nikoliv nového řádku
-1
vypíše jeden soubor na jeden řádek
vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí
Vypíše informaci o verzi programu a skončí

Argument VELIKOST je celé číslo a volitelná jednotka (příklad: 10K je 10 * 1024). Jednotky jsou K, M, G, T, P, E, Z, Y, R, Q (mocniny 1024) nebo KB, MB, … (mocniny 1000). Lze též použít binární jednotky: KiB=K, MiB=M a tak dále.

The TIME_STYLE argument can be full-iso, long-iso, iso, locale, or +FORMAT. FORMAT is interpreted like in date(1). If FORMAT is FORMAT1<newline>FORMAT2, then FORMAT1 applies to non-recent files and FORMAT2 to recent files. TIME_STYLE prefixed with 'posix-' takes effect only outside the POSIX locale. Also the TIME_STYLE environment variable sets the default style to use.

The WHEN argument defaults to 'always' and can also be 'auto' or 'never'.

Odlišování druhů souborů barvami je standardně zakázáno. Zákaz lze nařídit i pomocí --color=never. Při použití --color=auto, bude ls vkládat kódy barev jen, když standardní výstup bude napojen na terminál. Toto nastavení lze ovlivnit proměnnou prostředí LS_COLORS. Nastavit ji lze příkazem dircolors(1).

Návratový kód:

0
vše v pořádku,
1
drobné problémy (např. nebylo možné přistoupit k podadresáři),
2
závažné problémy (např. nebylo možné přistoupit k argumentu z příkazové řádky).

Napsal Richard M. Stallman a David MacKenzie.

On-line nápověda GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Chyby v překladu hlaste na https://translationproject.org/team/cs.html (česky)

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPLverze 3 nebo novější https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

Úplná dokumentace je na: https://www.gnu.org/software/coreutils/dir
nebo dostupná lokálně skrze: info '(coreutils) dir invocation'

Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Pavel Heimlich <tropikhajma@gmail.com>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

Leden 2024 GNU coreutils 9.4