abort(3) Library Functions Manual abort(3)

abort - awaryjne zakończenie procesu

Standardowa biblioteka C (libc, -lc)

#include <stdlib.h>
[[noreturn]] void abort(void);

Funkcja abort() najpierw odblokowuje sygnał SIGABRT, a następnie wysyła ten sygnał do procesu wywołującego (jakby wywołano raise(3). Skutkuje to nienormalnym zakończeniem procesu, chyba że sygnał SIGABRT został przechwycony i funkcja obsługi tego sygnału nie powraca (patrz longjmp(3)).

Jeśli sygnał SIGABRT jest ignorowany lub przechwytywany przez funkcje obsługi, która powraca, to funkcja abort() zakończy proces. Aby to zrobić, przywróci domyślną procedurę obsługi SIGABRT i ponownie wyśle ten sygnał.

As with other cases of abnormal termination the functions registered with atexit(3) and on_exit(3) are not called.

Funkcja abort() jest funkcją bez powrotu.

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
abort() Bezpieczeństwo wątkowe MT-bezpieczne

C11, POSIX.1-2008.

SVr4, POSIX.1-2001, 4.3BSD, C89.

Up until glibc 2.26, if the abort() function caused process termination, all open streams were closed and flushed (as with fclose(3)). However, in some cases this could result in deadlocks and data corruption. Therefore, starting with glibc 2.27, abort() terminates the process without flushing streams. POSIX.1 permits either possible behavior, saying that abort() "may include an attempt to effect fclose() on all open streams".

gdb(1), sigaction(2), assert(3), exit(3), longjmp(3), raise(3)

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Adam Byrtek <alpha@irc.pl>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

31 października 2023 r. Linux man-pages 6.06