assert(3) Library Functions Manual assert(3)

assert - przerwanie pracy programu, jeśli wyrażenie jest fałszywe

Standardowa biblioteka C (libc, -lc)

#include <assert.h>
void assert(scalar wyrażenie);

To makro może pomóc programistom znajdować błędy w ich programach lub obsługiwać wyjątki przez wywołanie awarii zapewniającej ograniczone wyjście debugowania.

Jeśli wyrażenie jest fałszywe (to jest równe zeru), assert() wyświetli błąd na standardowe wyjście błędów i przerywa pracę programu przez wywołanie abort(3). Komunikat błędu zawiera nazwę pliku i funkcji zawierającej wywołanie assert(), numer wiersza kodu źródłowego z wywołaniem i tekst argumentu np.:


prog: some_file.c:16: some_func: Assertion `val == 0' failed.

Jeśli w momencie ostatniego włączenia pliku <assert.h> było zdefiniowane makro NDEBUG, to makro assert() nie generuje żadnego kodu, więc w ogóle nic nie robi. Nie zaleca się definiowania NDEBUG przy używaniu assert() do wykrywania błędów, ponieważ oprogramowanie może zachowywać się nieprzewidywalnie.

Nie jest zwracana żadna wartość.

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
assert() Bezpieczeństwo wątkowe MT-bezpieczne

C11, POSIX.1-2008.

C89, C99, POSIX.1-2001.

In C89, expression is required to be of type int and undefined behavior results if it is not, but in C99 it may have any scalar type.

assert() jest zaimplementowane jako makro. Jeśli testowane wyrażenie ma jakieś efekty uboczne, zachowanie programu będzie różne w zależności od tego, czy zdefiniowano makrodefinicję NDEBUG. Może to prowadzić do Heisenbugów [patrz: http://pl.wikipedia.org/wiki/Heisenbug - przyp.tłum.], które nie występują przy włączonym odpluskwianiu.

abort(3), assert_perror(3), exit(3)

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Adam Byrtek <alpha@irc.pl>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

31 października 2023 r. Linux man-pages 6.06