fclose(3) Library Functions Manual fclose(3)

fclose - zamknięcie strumienia

Standardowa biblioteka C (libc, -lc)

#include <stdio.h>
int fclose(FILE *stream);

Funkcja fclose() odłącza strumień stream od pliku (zapisując wszystkie zbuforowane dane wyjściowe za pomocą fflush(3)) i zamyka deskryptor pliku przypisanego do strumienia.

Jeśli funkcja zakończyła się pomyślnie, zwracane jest 0. W przeciwnym przypadku zwracana jest wartość EOF, a errno przyjmuje wartość, wskazującą na rodzaj błędu. W każdym przypadku następna próba dostępu (włączając w to kolejne wywołanie fclose()) do strumienia prowadzi do niezdefiniowanego zachowania.

Deskryptor pliku określający stream nie jest poprawny.

Funkcja fclose() może także zawieść i ustawić wartość errno na dowolny błąd wymieniony w opisie funkcji close(2), write(2) lub fflush(3).

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
fclose() Bezpieczeństwo wątkowe MT-bezpieczne

C11, POSIX.1-2008.

C89, POSIX.1-2001.

Należy zauważyć, że fclose() opróżnia jedynie bufory w przestrzeni użytkownika obsługiwane przez bibliotekę C. Aby upewnić się, że dane zostały fizycznie zapisane na dysku, należy zrzucić również bufory jądra, np. za pomocą sync(2) lub fsync(2).

close(2), fcloseall(3), fflush(3), fileno(3), fopen(3), setbuf(3)

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Adam Byrtek <alpha@irc.pl>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

31 października 2023 r. Linux man-pages 6.06