atexit(3) Library Functions Manual atexit(3)

atexit - rejestracja funkcji wywoływanej po normalnym zakończeniu procesu

Standardowa biblioteka C (libc, -lc)

#include <stdlib.h>
int atexit(void (*funkcja)(void));

Funkcja atexit() powoduje, że podana funkcja będzie wywołana po normalnym zakończeniu pracy procesu, które może nastąpić przez exit(3) lub przez powrót z funkcji main() procesu. Funkcje zarejestrowane w ten sposób są wywoływane w kolejności odwrotnej do ich rejestracji; nie są im przekazywane żadne argumenty.

Tę samą funkcję można zarejestrować kilka razy: zostanie wywołana tyle razy, ile razy została zarejestrowana.

POSIX.1 wymaga, aby implementacja pozwalała na zarejestrowanie co najmniej ATEXIT_MAX (32) takich funkcji. Bieżące ograniczenie obsługiwane przez implementację można odczytać za pomocą funkcji sysconf(3).

Kiedy proces potomny jest tworzony za pomocą fork(2), dziedziczy kopie zarejestrowań funkcji rodzica. Po pomyślnym wywołaniu jednej z funkcji exec(3), wszystkie zarejestrowane funkcje są usuwane.

Funkcja atexit() zwraca wartość 0, jeśli zakończy się pomyślnie. W przeciwnym wypadku zwraca wartość niezerową.

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
atexit() Bezpieczeństwo wątkowe MT-bezpieczne

POSIX.1 określa, że wynik wywołania exit(3) więcej niż raz (np. wywołanie exit(3) przez funkcję zarejestrowaną przez atexit()) jest niezdefiniowany. Na niektórych systemach (ale nie pod Linuksem) może to spowodować nieskończoną rekurencję. Programy przenośne nie powinny wywoływać exit(3) z ciała funkcji rejestrowanej przez atexit().

C11, POSIX.1-2008.

POSIX.1-2001, C89, C99, SVr4, 4.3BSD.

Funkcje zarejestrowane przez atexit() (i on_exit(3)) nie są uruchamiane w przypadku nienormalnego zakończenia procesu po otrzymaniu sygnału.

Jeśli jedna z zarejestrowanych funkcji wywoła _exit(2), to pozostałe zarejestrowane funkcje nie będą uruchamiane i żadne inne kroki kończenia procesu nie będą podejmowane przez exit(3).

Funkcje atexit() i on_exit(3) rejestrują funkcje, używając tej samej listy: podczas normalnego zakończenia procesu, zarejestrowane funkcje są uruchamiane w kolejności odwrotnej do kolejności ich rejestracji przez którąkolwiek z dwu powyższych funkcji.

Zgodnie z POSIX.1 wynik jest niezdefiniowany, jeśli longjmp(3) jest używane do zakończenia wykonywania funkcji zarejestrowanej za pomocą atexit().

Od wersji 2.2.3 biblioteki glibc funkcji atexit() (oraz on_exit(3)) można użyć w obrębie biblioteki współdzielonej do zarejestrowania funkcji wywoływanych podczas wyładowywania biblioteki współdzielonej.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
void
bye(void)
{
  printf("That was all, folks\n");
}
int
main(void)
{
  long a;
  int i;
  a = sysconf(_SC_ATEXIT_MAX);
  printf("ATEXIT_MAX = %ld\n", a);
  i = atexit(bye);
  if (i != 0) {
    fprintf(stderr, "cannot set exit function\n");
    exit(EXIT_FAILURE);
  }
  exit(EXIT_SUCCESS);
}

_exit(2), dlopen(3), exit(3), on_exit(3)

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Adam Byrtek <alpha@irc.pl>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

31 października 2023 r. Linux man-pages 6.06