sysvipc(7) Miscellaneous Information Manual sysvipc(7)

sysvipc - mechanizmy komunikacji między procesami w Systemie V

IPC Systemu V to nazwa trzech mechanizmów komunikacji między procesami, szeroko stosowana w systemach uniksowych: kolejki komunikatów, semafory i pamięć współdzielona.

System V message queues allow data to be exchanged in units called messages. Each message can have an associated priority. POSIX message queues provide an alternative API for achieving the same result; see mq_overview(7).

Interfejs programistyczny kolejki komunikatów Systemu V składa się z następujących wywołań systemowych:

msgget(2)
Tworzy nową kolejkę komunikatów lub pobiera identyfikator istniejącej kolejki. To wywołanie zwraca identyfikator używany przez pozostałą część API.
msgsnd(2)
Dodaje komunikat do kolejki.
msgrcv(2)
Usuwa komunikat z kolejki.
msgctl(2)
Wykonuje różne operacje kontrolne na kolejce, w tym jej usunięcie.

System V semaphores allow processes to synchronize their actions. System V semaphores are allocated in groups called sets; each semaphore in a set is a counting semaphore. POSIX semaphores provide an alternative API for achieving the same result; see sem_overview(7).

Interfejs programistyczny semaforów Systemu V składa się z następujących wywołań systemowych:

semget(2)
Tworzy nowy zestaw lub pobiera identyfikator istniejącego zestawu. To wywołanie zwraca identyfikator używany przez pozostałą część API.
semop(2)
Wykonuje operacje na semaforach w zestawie.
semctl(2)
Wykonuje różne operacje kontrolne na zestawie, w tym jego usunięcie.

Pamięć współdzielona Systemu V pozwala procesom dzielić miejsce w pamięci ("segment"). Pamięć współdzielona POSIX posiada inne API, które pozwala osiągnąć ten sam rezultat, zob. shm_overview(7).

Pamięć wspólna Systemu V składa się z następujących wywołań systemowych:

shmget(2)
Tworzy nowy segment lub pobiera identyfikator istniejącego segmentu. To wywołanie zwraca identyfikator używany przez pozostałą część API.
shmat(2)
Dołącza istniejący obiekt pamięci wspólnej do przestrzeni adresowej wywołującego procesu.
shmdt(2)
Odłącza segment z przestrzeni adresowej wywołującego procesu.
shmctl(2)
Wykonuje różne operacje kontrolne na segmencie, w tym jego usunięcie.

Więcej informacji o obiektach i przestrzeniach nazw IPC w Systemie V znajduje się w podręczniku systemowym ipc_namespaces(7).

ipcmk(1), ipcrm(1), ipcs(1), lsipc(1), ipc(2), msgctl(2), msgget(2), msgrcv(2), msgsnd(2), semctl(2), semget(2), semop(2), shmat(2), shmctl(2), shmdt(2), shmget(2), ftok(3), ipc_namespaces(7)

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Piotr Pogorzelski <piotr.pogorzelski@ippt.gov.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

30 października 2022 r. Linux man-pages 6.05.01