ftok(3) Library Functions Manual ftok(3)

ftok - przekształca ścieżkę i identyfikator projektu na klucz komunikacji międzyprocesowej (IPC) Systemu V

Standardowa biblioteka C (libc, -lc)

#include <sys/ipc.h>

key_t ftok(const char *pathname, int proj_id);

Funkcja ftok() wykorzystuje tożsamość pliku o nazwie podanej w pathname (która musi odnosić się do istniejącego, dostępnego pliku) oraz 8 najmniej znaczących bitów proj_id (które muszą stanowić wartość niezerową) do wygenerowania klucza komunikacji międzyprocesowej Systemu V typu key_t odpowiedniego do używania w msgget(2), semget(2) lub shmget(2).

Wartość wynikowa jest taka sama dla wszystkich ścieżek określających nazwy tego samego pliku, o ile użyje się tej samej wartości proj_id. Zwracane wartości powinny się różnić, gdy różnią się (istniejące jednocześnie) pliki lub identyfikatory projektu.

W przypadku powodzenia zwracana jest wygenerowana wartość key_t. W przypadku błędu zwracane jest -1, a errno wskazuje błąd taki sam, jak dla funkcji systemowej stat(2).

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
ftok() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

POSIX.1-2008.

POSIX.1-2001.

Niektóre historyczne systemy używały następującego prototypu:


key_t ftok(char *pathname, char proj_id);

Obecnie proj_id jest typu int, ale nadal używanych jest tylko 8 bitów. Typowe zastosowanie polega na umieszczeniu znaku ASCII w proj_id i dlatego mówi się, że zachowanie jest nieokreślone, gdy proj_id jest zerem.

Oczywiście nie można dać gwarancji, że otrzymany key_t jest niepowtarzalny. Zazwyczaj dla uzyskania najlepszego wyniku w 32-bitową liczbę łączone są: podany bajt proj_id, 16 mniej znaczących bitów numeru i-węzła oraz 8 niższych bitów numeru urządzenia. Kolizje mogą łatwo wystąpić, na przykład pomiędzy plikami na /dev/hda1 i plikami na /dev/sda1.

See semget(2).

msgget(2), semget(2), shmget(2), stat(2), sysvipc(7)

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

20 lipca 2023 r. Linux man-pages 6.05.01