msgget(2) System Calls Manual msgget(2)

msgget - pobranie identyfikatora kolejki komunikatów Systemu V

Standardowa biblioteka C (libc, -lc)

#include <sys/msg.h>
int msgget(key_t key, int msgflg);

The msgget() system call returns the System V message queue identifier associated with the value of the key argument. It may be used either to obtain the identifier of a previously created message queue (when msgflg is zero and key does not have the value IPC_PRIVATE), or to create a new set.

A new message queue is created if key has the value IPC_PRIVATE or key isn't IPC_PRIVATE, no message queue with the given key key exists, and IPC_CREAT is specified in msgflg.

Jeśli w parametrze msgflg podano zarówno IPC_CREAT, jak i IPC_EXCL oraz już istnieje kolejka komunikatów o kluczu key, to msgget() kończy się błędem, ustawiając errno na wartość EEXIST. (Działa to analogicznie do O_CREAT | O_EXCL w open(2)).

Podczas tworzenia kolejki najmniej znaczące bity argumentu msgflg definiują prawa dostępu do niej. Prawa te mają taką samą postać i znaczenie (semantykę) jak prawa dostępu podawane w parametrze mode wywołania open(2) (Prawa do uruchamiania nie są używane).

Jeśli tworzona jest nowa kolejka komunikatów, wywołanie to w następujący sposób inicjuje strukturę danych msqid_ds (patrz msgctl(2)):

msg_perm.cuid i msg_perm.uid przyjmują wartość efektywnego identyfikatora właściciela procesu wywołującego.
msg_perm.cgid i msg_perm.gid przyjmują wartość efektywnego identyfikatora grupy procesu wywołującego.
9 najmniej znaczących bitów pola msg_perm.mode jest kopiowanych z 9 najmniej znaczących bitów msgflg.
msg_qnum, msg_lspid, msg_lrpid, msg_stime i msg_rtime przyjmują wartość 0.
msg_ctime jest ustawiane na bieżący czas.
msg_qbytes przyjmuje wartość równą ograniczeniu systemowemu MSGMNB.

Jeśli kolejka już istnieje, to są weryfikowane uprawnienia i jest sprawdzane, czy kolejka nie jest przeznaczona do usunięcia.

On success, msgget() returns the message queue identifier (a nonnegative integer). On failure, -1 is returned, and errno is set to indicate the error.

A message queue exists for key, but the calling process does not have permission to access the queue, and does not have the CAP_IPC_OWNER capability in the user namespace that governs its IPC namespace.
IPC_CREAT i IPC_EXCL określono w msgflg, lecz kolejka wiadomości dla key już istnieje.
Kolejka skojarzona z wartością key nie istnieje oraz nie podano flagi IPC_CREAT w msgflg.
Kolejka komunikatów powinna zostać utworzona, ale w systemie brak jest pamięci na utworzenie nowej struktury danych.
Kolejka komunikatów powinna zostać utworzona, ale przekroczone zostałoby systemowe ograniczenie (MSGMNI) na liczbę istniejących kolejek komunikatów.

POSIX.1-2008.

POSIX.1-2001, SVr4.

Until Linux 2.3.20, Linux would return EIDRM for a msgget() on a message queue scheduled for deletion.

IPC_PRIVATE nie jest znacznikiem, ale szczególną wartością typu key_t. Jeśli wartość ta zostanie użyta jako parametr key, to system uwzględni jedynie 9 najniższych bitów parametru msgflg i (w razie powodzenia) utworzy nową kolejkę.

Następujące ograniczenia systemowe dotyczą wywołania msgget():

Systemowy limit liczby kolejek komunikatów. Przed Linuksem 3.19 domyślną wartość limitu obliczano wzorem opartym na dostępnej pamięci systemowej. Od Linuksa 3.19 domyślna wartość wynosi 32 000. Pod Linuksem to ograniczenie można odczytać i zmienić, używając pliku /proc/sys/kernel/msgmni.

Nazwa IPC_PRIVATE prawdopodobnie nie jest najszczęśliwsza. IPC_NEW w sposób bardziej przejrzysty odzwierciedlałoby rolę tej wartości.

msgctl(2), msgrcv(2), msgsnd(2), ftok(3), capabilities(7), mq_overview(7), sysvipc(7)

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Rafał Lewczuk <R.Lewczuk@elka.pw.edu.p>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

31 października 2023 r. Linux man-pages 6.06