PARTED(8) Podręcznik GNU Parted PARTED(8)

parted - program do edycji partycji

parted [opcje] [urządzenie [polecenie [opcje-polecenia...]...]]

parted jest programem do zmieniania partycji dyskowych. Obsługuje wiele formatów tablic partycji, w tym MS-DOS i GPT. Jest przydatny do tworzenia miejsca dla nowych systemów operacyjnych, reorganizacji użycia dysku i kopiowania danych na nowe dyski twarde.

Niniejszy podręcznik zwięźle opisuje program parted. Pełna dokumentacja jest dystrybuowana razem z pakietem w formacie GNU Info.

wyświetla komunikat pomocy
wypisuje rozkład partycji na wszystkich urządzenia blokowych
wypisuje wynik w formacie odczytywalnym maszynowo
wyświetla wynika w formacie JSON
nigdy nie prosi użytkownika o interwencję
automatycznie odpowiada "fix" (napraw) do wyjątków w trybie script
wyświetla wersję
Ustawia wyrównanie dla nowo tworzonych partycji, prawidłowe wartości to:
Używa minimalnego wyrównania dozwolonego w danym typie dysku
Wyrównuje partycje do cylindrów.
Używa minimalnego wyrównania wynikającego z informacji o topologii dysku. Opcja ta, podobnie jak wartość "optimal" użyje informacji o rozkładzie, udostępnionej przez dysk, do wyrównania adresów tablic partycji logicznych do rzeczywistych, fizycznych bloków na dysku. Wartość "minimal" jest minimalnym wyrównaniem potrzebnym do poprawnego wyrównania partycji do fizycznych bloków, pozwalającej na uniknięcie spadku wydajności.
Używa optymalnego wyrównania wynikającego z informacji o topologii dysku. Opcja ta wyrównuje do wielokrotności rozmiaru fizycznych bloków w sposób gwarantujący optymalną wydajność.

[urządzenie]
Urządzenie blokowe do wykonania operacji. Gdy nie poda się żadnego, parted użyje pierwszego odnalezionego urządzenia blokowego.
[polecenie [opcje-polecenia]]
Podaje polecenie do wykonania. Jeśli nie poda się polecenia, parted wyświetli znak zachęty. Dostępne polecenia to:
Wyświetla pomoc ogólną, lub - jeśli podano polecenie - jego pomoc.
Sprawdza, czy partycja spełnia wymagania wyrównania podanego typu. Typ to jedna z wartości: minimal lub optimal.
Tworzy nową tablicę partycji (zwaną tu nieco myląco etykietą dysku - ang. disklabel - tłum.) typu-tablicy. Typ-tablicy może przyjąć wartość: aix, amiga, bsd, dvh, gpt, loop, mac, msdos, pc98 lub sun.
Tworzy nową partycję. Typ-partycji można podać tylko w tablicach partycji msdos i dvh, powinien wtedy przyjąć jedną z wartości: primary (podstawowa), logical (logiczna) albo extended (rozszerzona). Nazwa jest wymagana dla tablic partycji GPT, a typ-systemu-plików jest opcjonalny. Typ-systemu-plików może przyjąć wartość: btrfs, ext2, ext3, ext4, fat16, fat32, hfs, hfs+, linux-swap, ntfs, reiserfs, udf lub xfs.
Ustawia nazwę partycji. Opcja działa wyłącznie w tablicach partycji Mac, PC98 i GPT. Nazwę można podać w podwójnych cudzysłowach ("), jeśli to konieczne. W zależności od powłoki, może być konieczne dodatkowe ich opatrzenie pojedynczymi cudzysłowami ('), aby powłoka nie usunęła podwójnych cudzysłowów przed przekazaniem polecenia programowi.
Wyświetla tablicę partycji. Typ-wyświetlania jest opcjonalny, może przyjąć wartość: devices, free, list lub all.
Wychodzi z parted.
Odzyskuje utraconą partycję zlokalizowaną gdzieś pomiędzy początkiem a końcem. Jeśli uda się odnaleźć partycję, parted zapyta o utworzenie dla niej wpisu w tablicy partycji.
Zmienia położenia końca partycji. Proszę zauważyć, że nie modyfikuje to systemu plików obecnego na tej partycji.
Usuwa partycję.
Wybiera urządzenie jako aktualne urządzenie do edycji. Urządzenie powinno być zwykle linuksowym urządzeniem dysku twardego, ale jeśli to konieczne może być również partycją, urządzeniem programowej macierzy raid lub woluminu logicznego LVM.
Zmienia stan flagi na partycji. Obsługiwane flagi to: boot, root, swap, hidden, raid, lvm, lba, legacy_boot, irst, msftres, esp, chromeos_kernel, bls_boot, linux-home, no_automount, bios_grubi palo. Stan powinien przyjąć wartość on (włączona) lub off (wyłączona).
Ustawia jednostkę używaną do wyświetlania lokalizacji i rozmiarów oraz interpretacji jako podanej przez użytkownika, jeśli nie poda się jawnie jednostki. Jednostką mogą być: s (sektory), B (bajty), kB, KiB, MB, MiB, GB, GiB, TB, TiB, % (procent rozmiaru urządzenia), cyl (cylindry), chs (cylindry, głowice, sektory) lub compact (megabajty przy wpisywaniu i najbardziej odpowiednie, przyjazne dla użytkownika jednostki przy wyświetlaniu).
Przełącza stan flagi na partycji.
W przypadku MS-DOS ustawia typ partycji, zwany inaczej identyfikatorem partycji, na identyfikator. Identyfikatorem jest wartość z przedziału od "0x01" do "0xff". W przypadku GPT ustawia typ-uuid partycji na uuid.
Zmienia stan flagi na dysku. Flaga może być włączona (on) lub wyłączona (off). Mogą być dostępne wybrane lub wszystkie z poniższych flag, w zależności od tablicy partycji. Obsługiwane flagi to: pmbr_boot w przypadku tablicy partycji GPT, aby włączyć flagę rozruchu (boot) zastrzeżonej partycji MBR GPT.
Przełącza stan flagi dysku.
Wyświetla informacje o wersji i prawach autorskich.

Raporty o błędach można wysyłać do <bug-parted@gnu.org>

fdisk(8), mkfs(8), pełna dokumentacja programu parted w formacie info(1) podręcznika GNU partitioning software.

Niniejsza strona podręcznika systemowego została napisana przez Timshela Knolla <timshel@debian.org>, dla dystrybucji Debian GNU/Linux (ale może być używana przez inne).

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

28 września 2021 parted