HELP2MAN(1) Polecenia użytkownika HELP2MAN(1)

help2man - generowanie prostej strony podręcznika

help2man [OPCJA]... PROGRAM

`help2man' generuje stronę podręcznika z wyjścia `--help' i `--version'.

opis akapitu NAZWA
numer sekcji dla strony podręcznika (1, 6, 8)
nazwa podręcznika (Polecenia użytkownika, ...)
pochodzenie programu (FSF, Debian, ...)
ustawienie lokalizacji (domyślnie "C")
dołączenie materiału z `PLIKU'
dołączenie materiału z `PLIKU', jeśli takowy istnieje
zapisanie wyjścia do `PLIKU'
nazwa podręcznika Texinfo
pominięcie wskazania do podręcznika Texinfo
pominięcie `lt-' z nazwy programu
wyświetlenie tego opisu i zakończenie pracy
wyświetlenie numeru wersji i zakończenie pracy

PROGRAM powinien przyjmować opcje `--help' oraz `--version' i wypisywać informacje na standardowe wyjście, aczkolwiek można podać alternatywne sposoby działania przy pomocy:

łańcuch opcji pomocy
łańcuch opcji wersji
łańcuch wersji
dołączenie stderr przy analizie wyjścia

Do generowanego pliku można dołączyć dodatkowy materiał przy pomocy opcji --include i --opt-include. Format jest prosty:


[sekcja]
tekst


/wzorzec/
tekst

Bloki sformatowanego tekstu *roff są wstawiane do wyjścia na początku podanej [sekcji] (bez rozróżniania wielkości liter) lub po akapicie pasującym do /wzorca/.

Wzorce zapisuje się przy użyciu składni perlowych wyrażeń regularnych i można je zakończyć modyfikatorami i, s lub m (patrz perlre(1)).

Linie przed pierwszą sekcją lub wzorzec zaczynający się od `-' są przetwarzane jako opcje. Cała reszta jest po cichu ignorowana i może być używana jako komentarze, słowa kluczowe RCS itp.

Kolejność sekcji na wyjściu to:


NAZWA
SKŁADNIA
OPIS
OPCJE
inne
ŚRODOWISKO
PLIKI
PRZYKŁADY
AUTOR
ZGŁASZANIE BŁĘDÓW
COPYRIGHT
ZOBACZ TAKŻE

Każda sekcja [nazwa] lib [składnia] występująca w pliku dołączanym zastępuje to, co zostałoby automatycznie wyprodukowane (aczkolwiek można w razie potrzeby obejść to zachowanie przez --name ).

Inne sekcje są dołączane do automatycznie generowanego wyjścia w przypadku standardowych, wyżej wymienionych sekcji lub włączane w miejscu inne (jak wyżej) w kolejności, w jakiej wystąpiły w dołączanym pliku.

Umieszczenie tekstu wewnątrz sekcji może być explicite wymuszone poprzez użycie składni: [<sekcja], [=sekcja] lub [>sekcja] w celu umieszczenia dodatkowego tekstu odpowiednio przed, zamiast lub za domyślnym wyjściem.

Najnowsza wersja tego oprogramowania jest dostępna pod:


ftp://ftp.gnu.org/gnu/help2man/

Program napisał Brendan O'Dea <bod@debian.org>

Błędy prosimy zgłaszać na adres <bug-help2man@gnu.org>.

Copyright © 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2020, 2021, 2022 Free Software Foundation, Inc.
Ten program jest wolnodostępny; warunki kopiowania są opisane w źródłach. Autorzy nie dają ŻADNYCH gwarancji, w tym również gwarancji PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY LUB DO KONKRETNYCH CELÓW.

Pełna dokumentacja dla programu help2man jest utrzymywana jako podręcznik Texinfo. Jeśli programy info oraz help2man są właściwie zainstalowane, polecenie

info help2man

powinno udostępnić kompletny podręcznik.

grudnia 2022 GNU help2man 1.49.3