USERS(1) Các câu lệnh USERS(1)

users - print the user names of users currently logged in to the current host

TÓM TẮT

users [TÙY_CHỌN]… [TẬP_TIN]

Cho biết hiện thời ai đã đăng nhập theo TẬP_TIN. Nếu không đưa ra TẬP_TIN, thì sử dụng /var/run/utmp. /var/log/wtmp là TẬP_TIN chung.

hiển thị trợ giúp này rồi thoát
đưa ra thông tin phiên bản rồi thoát

TÁC GIẢ

Viết bởi Joseph Arceneaux và David MacKenzie.

Trợ giúp trực tuyến GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Report any translation bugs to https://translationproject.org/team/

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Giấy phép GPL pb3+ : Giấy phép Công cộng GNU phiên bản 3 hay sau https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Đây là phần mềm tự do: bạn có quyền sửa đổi và phát hành lại nó. KHÔNG CÓ BẢO HÀNH GÌ CẢ, với điều khiển được pháp luật cho phép.

getent(1), who(1)

Tài liệu đầy đủ có tại: https://www.gnu.org/software/coreutils/users
hoặc sẵn có nội bộ thông qua: info '(coreutils) users invocation'

Bản dịch tiếng Việt của trang hướng dẫn này do

thực hiện.

Bản dịch này là Tài liệu Miễn phí; đọc Giấy phép Công cộng GNU Phiên bản 3 hoặc mới hơn để biết các điều khoản bản quyền. Chúng tôi cho rằng KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ.

Nếu bạn tìm thấy một số sai sót trong bản dịch của trang hướng dẫn này, vui lòng gửi thư đến TODO.

Tháng 1 năm 2024 GNU coreutils 9.4