UNIQ(1) Các câu lệnh UNIQ(1)

uniq - report or omit repeated lines

TÓM TẮT

uniq [TÙY_CHỌN]… [VÀO [RA]]

Lọc các dòng kề nhau tương ứng từ VÀO (hoặc đầu vào tiêu chuẩn). cũng ghi vào ĐẦU-RA (hoặc đầu ra tiêu chuẩn).

Không có tùy chọn thì các dòng được hòa trộn lại cho đến khi khớp mẫu xảy ra.

Tùy chọn dài yêu cầu đối số thì tùy chọn ngắn cũng vậy.

thêm vào trước các dòng số lần lặp lại của chúng
chỉ in những dòng lặp lại, một lần cho mỗi nhóm
in mọi dòng trùng
like -D, but allow separating groups with an empty line; METHOD={none(default),prepend,separate}
không so sánh N trường đầu tiên
show all items, separating groups with an empty line; METHOD={separate(default),prepend,append,both}
không phân biệt chữ HOA/thường khi so sánh
không so sánh N ký tự đầu tiên
chỉ in mỗi dòng duy nhất
bộ phân tách dòng là NUL, không phải ký tự dòng mới
so sánh nhiều nhất N ký tự trên dòng
hiển thị trợ giúp này rồi thoát
đưa ra thông tin phiên bản rồi thoát

Một trường là một chuỗi các khoảng trắng (thường là dấu cách và/hay khoảng TAB), rồi các ký tự không trắng. Bỏ qua các trường trước khi các ký tự.

Ghi chú: uniq không phát hiện dòng lặp lại nếu chúng không kề nhau. Trước tiên có lẽ bạn muốn sắp xếp kết xuất, hoặc dùng “sort -u” không có uniq.

TÁC GIẢ

Viết bởi Richard M. Stallman và David MacKenzie.

Trợ giúp trực tuyến GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Report any translation bugs to https://translationproject.org/team/

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Giấy phép GPL pb3+ : Giấy phép Công cộng GNU phiên bản 3 hay sau https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Đây là phần mềm tự do: bạn có quyền sửa đổi và phát hành lại nó. KHÔNG CÓ BẢO HÀNH GÌ CẢ, với điều khiển được pháp luật cho phép.

comm(1), join(1), sort(1)

Tài liệu đầy đủ có tại: https://www.gnu.org/software/coreutils/uniq
hoặc sẵn có nội bộ thông qua: info '(coreutils) uniq invocation'

Bản dịch tiếng Việt của trang hướng dẫn này do

thực hiện.

Bản dịch này là Tài liệu Miễn phí; đọc Giấy phép Công cộng GNU Phiên bản 3 hoặc mới hơn để biết các điều khoản bản quyền. Chúng tôi cho rằng KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ.

Nếu bạn tìm thấy một số sai sót trong bản dịch của trang hướng dẫn này, vui lòng gửi thư đến TODO.

Tháng 1 năm 2024 GNU coreutils 9.4