UNIQ(1) Brukerkommandoer UNIQ(1)

uniq - report or omit repeated lines

uniq [VALG]... [INNDATA [OUTDATA]]

Filtrer nærliggende samsvarende linjer ut av INNDATA (eller standard inndata), og skriv til UTDATA (eller standardutdata).

Hvis du ikke bruker noen av valgene, slåes samsvarende linjer sammen til første forekomst.

Argumenter som er obligatoriske for lange valg, er også obligatoriske for korte valg.

Vis antall forekomster i begynnelsen av hver linje.
Bare skriv ut duplikatlinjer (én per gruppe).
Skriv ut alle dupliserte linjer.
Likner -D, men holder grupper adskilt med tom linje; METODE={none(standard),prepend,separate}.
Ikke sammenlikn de første N antall feltene.
Vis alt, og skill mellom grupper med tomme linjer; METODE={separate(standard),prepend,append,both}.
Ignorer små og store bokstaver ved sammenlikning.
Ikke sammenlikn de første N antall tegnene.
Bare skriv ut unike linjer.
Skill mellom linjer med NUL i stedet for linjeskift.
Ikke sammenlikn flere enn N antall tegn per linje.
Vis denne hjelpeteksten og avslutt.
Vis versjonsinformasjon og avslutt.

Et felt er en streng med tomrom (i form av mellomrom og/eller tabulator(er)), etterfulgt av tegn som ikke betyr tomrom. Programmet hopper over felt før tegn.

Merk: uniq oppdager ikke duplikatlinjer med mindre de ligger etter hverandre. Det kan være lurt å sortere inndata, f.eks. med «sort -u», i stedet for å bruke uniq.

Skrevet av Richard M. Stallman og David MacKenzie.

Få hjelp til bruk av GNU coreutils på nett: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapporter oversettelsesfeil til https://translationproject.org/team/nb.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Lisens GPLv3+: GNU GPL versjon 3 eller senere https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Dette er fri programvare. Du kan endre og dele den videre. Det stilles INGEN GARANTI, i den grad dette tillates av gjeldende lovverk.

comm(1), join(1), sort(1)

Fullstendig dokumentasjon: https://www.gnu.org/software/coreutils/uniq
eller lokalt: info '(coreutils) uniq invocation'

Den norske oversettelsen av denne manualsiden er laget av

Denne oversettelsen er gratis dokumentasjon; se GNU General Public License versjon 3 eller senere for opphavsrettsvilkår. Vi påtar oss INGEN ANSVAR.

Hvis du finner feil i oversettelsen av denne håndboksiden, vennligst send en e-post til <TODO>.

Januar 2024 GNU coreutils 9.4