STDBUF(1) Các câu lệnh STDBUF(1)

stdbuf - chạy câu LỆNH, với thao tác sửa đổi bộ đệm cho các luồng dữ liệu tiêu chuẩn của nó

TÓM TẮT

stdbuf TÙY_CHỌNLỆNH

Chạy câu LỆNH, với thao tác sửa đổi bộ đệm cho các luồng dữ liệu tiêu chuẩn của nó.

Tùy chọn dài yêu cầu đối số thì tùy chọn ngắn cũng vậy.

điều chỉnh việc chuyển hoán đệm luồng đầu vào tiêu chuẩn
điều chỉnh việc chuyển hoán đệm luồng đầu ra tiêu chuẩn
điều chỉnh việc chuyển hoán đệm luồng lỗi tiêu chuẩn
hiển thị trợ giúp này rồi thoát
đưa ra thông tin phiên bản rồi thoát

Nếu CHẾ_ĐỘ là “L” thì luồng tương ứng được chuyển hoán đệm theo dòng. Tùy chọn này không hợp lệ với đầu vào tiêu chuẩn.

Nếu CHẾ_ĐỘ là “0” thì luồng tương ứng không được chuyển hoán đệm.

Otherwise MODE is a number which may be followed by one of the following: KB 1000, K 1024, MB 1000*1000, M 1024*1024, and so on for G,T,P,E,Z,Y,R,Q. Binary prefixes can be used, too: KiB=K, MiB=M, and so on. In this case the corresponding stream will be fully buffered with the buffer size set to MODE bytes.

GHI CHÚ: nếu câu LỆNH điều chỉnh việc chuyển hoán đệm các luồng tiêu chuẩn (v.d. tee(1)) thì cũng ghi đè lên các cài đặt tương ứng bị stdbuf sửa đổi. Ngoài ra còn có một số bộ lọc (v.d. dd(1)cat(1)) mà không dùng luồng với đầu I/O, thì không bị tác động bởi cài đặt stdbuf.

125
if the stdbuf command itself fails
126
if COMMAND is found but cannot be invoked
127
if COMMAND cannot be found
-
the exit status of COMMAND otherwise

tail -f access.log | stdbuf -oL cut -d ' ' -f1 | uniq
This will immediately display unique entries from access.log

On GLIBC platforms, specifying a buffer size, i.e., using fully buffered mode will result in undefined operation.

TÁC GIẢ

Viết bởi Padraig Brady.

Trợ giúp trực tuyến GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Report any translation bugs to https://translationproject.org/team/

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Giấy phép GPL pb3+ : Giấy phép Công cộng GNU phiên bản 3 hay sau https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Đây là phần mềm tự do: bạn có quyền sửa đổi và phát hành lại nó. KHÔNG CÓ BẢO HÀNH GÌ CẢ, với điều khiển được pháp luật cho phép.

Tài liệu đầy đủ có tại: https://www.gnu.org/software/coreutils/stdbuf
hoặc sẵn có nội bộ thông qua: info '(coreutils) stdbuf invocation'

Bản dịch tiếng Việt của trang hướng dẫn này do

thực hiện.

Bản dịch này là Tài liệu Miễn phí; đọc Giấy phép Công cộng GNU Phiên bản 3 hoặc mới hơn để biết các điều khoản bản quyền. Chúng tôi cho rằng KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ.

Nếu bạn tìm thấy một số sai sót trong bản dịch của trang hướng dẫn này, vui lòng gửi thư đến TODO.

Tháng 1 năm 2024 GNU coreutils 9.4