SLEEP(1) Các câu lệnh SLEEP(1)

sleep - delay for a specified amount of time

TÓM TẮT

sleep SỐ[HẬU_TỐ]…
sleep TÙY_CHỌN

Pause for NUMBER seconds. SUFFIX may be 's' for seconds (the default), 'm' for minutes, 'h' for hours or 'd' for days. NUMBER need not be an integer. Given two or more arguments, pause for the amount of time specified by the sum of their values.

hiển thị trợ giúp này rồi thoát
đưa ra thông tin phiên bản rồi thoát

TÁC GIẢ

Viết bởi Jim Meyering và Paul Eggert.

Trợ giúp trực tuyến GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Report any translation bugs to https://translationproject.org/team/

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Giấy phép GPL pb3+ : Giấy phép Công cộng GNU phiên bản 3 hay sau https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Đây là phần mềm tự do: bạn có quyền sửa đổi và phát hành lại nó. KHÔNG CÓ BẢO HÀNH GÌ CẢ, với điều khiển được pháp luật cho phép.

sleep(3)

Tài liệu đầy đủ có tại: https://www.gnu.org/software/coreutils/sleep
hoặc sẵn có nội bộ thông qua: info '(coreutils) sleep invocation'

Bản dịch tiếng Việt của trang hướng dẫn này do

thực hiện.

Bản dịch này là Tài liệu Miễn phí; đọc Giấy phép Công cộng GNU Phiên bản 3 hoặc mới hơn để biết các điều khoản bản quyền. Chúng tôi cho rằng KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ.

Nếu bạn tìm thấy một số sai sót trong bản dịch của trang hướng dẫn này, vui lòng gửi thư đến TODO.

Tháng 1 năm 2024 GNU coreutils 9.4