SHRED(1) Các câu lệnh SHRED(1)

shred - overwrite a file to hide its contents, and optionally delete it

TÓM TẮT

shred [TÙY_CHỌN]… [TẬP_TIN]…

Viết chèn nhiều lần (các) TẬP_TIN chỉ ra, để làm cho việc phục hồi dù bằng các thiết bị đắt tiền cũng khó khăn.

Nếu TẬP_TIN là “-”, tẩy xóa đầu ra tiêu chuẩn.

Tùy chọn dài yêu cầu đối số thì tùy chọn ngắn cũng vậy.

Thay đổi quyền hạn để cho phép ghi nhớ nếu cần thiết
ghi đè SỐ lần thay cho giá trị mặc định (3)
lấy các byte ngẫu nhiên từ tập tin này
shred số byte này (chấp nhận các hậu tố K, M, G, v.d. “102K”)
cắt ngắn và xóa bỏ tập tin sau khi ghi dè
giống -u nhưng đưa ra điều khiển làm sao để xóa; Xem ở dưới
hiển thị tiến trình
không làm tròn kích cỡ tập tin đến khối đầy tiếp theo;
đây là mặc định cho các tập tin không thông thường
thêm một lần ghi đè cuối cùng bằng các số 0 để giấu việc dùng shred
hiển thị trợ giúp này rồi thoát
đưa ra thông tin phiên bản rồi thoát

Xóa (các) TẬP_TIN nếu có chỉ ra --remove (-u). Mặc định là không xóa tập tin vì lệnh thường thao tác trên tập tin thiết bị như /dev/hda, và không nên xóa bỏ những tập tin này. Đối số của tùy chọn HOW chỉ ra cách gỡ bỏ các mục tin thư mục: “unlink” => dùng cú gọi unlink tiêu chuẩn. “wipe” => cũng tẩy các byte đầu trong tên. “wipesync” => cũng đồng bộ từng byte xóa lên đĩa. Chế độ mặc định là “wipesync”. nhưng nó có thể hơi xoa hoa.

CAUTION: shred assumes the file system and hardware overwrite data in place. Although this is common, many platforms operate otherwise. Also, backups and mirrors may contain unremovable copies that will let a shredded file be recovered later. See the GNU coreutils manual for details.

TÁC GIẢ

Viết bởi Colin Plumb.

Trợ giúp trực tuyến GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Report any translation bugs to https://translationproject.org/team/

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Giấy phép GPL pb3+ : Giấy phép Công cộng GNU phiên bản 3 hay sau https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Đây là phần mềm tự do: bạn có quyền sửa đổi và phát hành lại nó. KHÔNG CÓ BẢO HÀNH GÌ CẢ, với điều khiển được pháp luật cho phép.

Tài liệu đầy đủ có tại: https://www.gnu.org/software/coreutils/shred
hoặc sẵn có nội bộ thông qua: info '(coreutils) shred invocation'

Bản dịch tiếng Việt của trang hướng dẫn này do

thực hiện.

Bản dịch này là Tài liệu Miễn phí; đọc Giấy phép Công cộng GNU Phiên bản 3 hoặc mới hơn để biết các điều khoản bản quyền. Chúng tôi cho rằng KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ.

Nếu bạn tìm thấy một số sai sót trong bản dịch của trang hướng dẫn này, vui lòng gửi thư đến TODO.

Tháng 1 năm 2024 GNU coreutils 9.4