MKTEMP(1) Các câu lệnh MKTEMP(1)

mktemp - create a temporary file or directory

TÓM TẮT

mktemp [TÙY_CHỌN]… [MẪU]

Tạo một tập tin hay thư mục tạm, một cách an toàn, và in ra tên của nó. MẪU phải chứa ít nhất 3 chữ X liên tiếp trong phần cuối cùng. Không chỉ định MẪU thì dùng “tmp.XXXXXXXXXX”, và --tmpdir được dùng. Tập tin được tạo với quyền là u+rw, và thư mục u+rwu, không có ràng buộc umask.

tạo một thư mục, không phải một tập tin
đừng tạo gì, chỉ in ra một tên (không an toàn)
thu hồi các hàm chẩn đoán về lỗi tạo tập tin hay thư mục
nối thêm HẬU_TỐ này vào MẪU. Không cho phép hậu tố chứa dấu sổ chéo. Tùy chọn này được ngầm định nếu MẪU không kết thúc bằng chữ X.
diễn giải MẪU tương đối so với THƯ_MỤC. Không chỉ định THƯ_MỤC thì dùng $TMPDIR (nếu đặt), không thì /tmp. Khi dùng tùy chọn này, MẪU không thể là một tên tuyệt đối. Không giống như -t, MẪU có thể chứa dấu gạch ngược, nhưng mktemp chỉ tạo thành phần cuối cùng.
diễn dịch MẪU là một thành phần tên tập tin đơn, tương đối so với một thư mục: $TMPDIR, nếu đặt; không thì dùng thư mục được chỉ ra bằng -p; không thì /tmp [không nên dùng]
hiển thị trợ giúp này rồi thoát
đưa ra thông tin phiên bản rồi thoát

TÁC GIẢ

Viết bởi Jim Meyering và Eric Blake.

Trợ giúp trực tuyến GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Report any translation bugs to https://translationproject.org/team/

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Giấy phép GPL pb3+ : Giấy phép Công cộng GNU phiên bản 3 hay sau https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Đây là phần mềm tự do: bạn có quyền sửa đổi và phát hành lại nó. KHÔNG CÓ BẢO HÀNH GÌ CẢ, với điều khiển được pháp luật cho phép.

mkstemp(3), mkdtemp(3), mktemp(3)

Tài liệu đầy đủ có tại: https://www.gnu.org/software/coreutils/mktemp
hoặc sẵn có nội bộ thông qua: info '(coreutils) mktemp invocation'

Bản dịch tiếng Việt của trang hướng dẫn này do

thực hiện.

Bản dịch này là Tài liệu Miễn phí; đọc Giấy phép Công cộng GNU Phiên bản 3 hoặc mới hơn để biết các điều khoản bản quyền. Chúng tôi cho rằng KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ.

Nếu bạn tìm thấy một số sai sót trong bản dịch của trang hướng dẫn này, vui lòng gửi thư đến TODO.

Tháng 1 năm 2024 GNU coreutils 9.4