MKTEMP(1) Polecenia użytkownika MKTEMP(1)

mktemp - tworzy plik lub katalog tymczasowy

mktemp [OPCJA]... [SZABLON]

Bezpiecznie tworzy plik lub katalog tymczasowy i wypisuje jego nazwę. SZABLON musi zawierać przynajmniej 3 kolejne znaki X w swej ostatniej części. Jeśli nie podano SZABLONU, używana jest nazwa tmp.XXXXXXXXXX oraz włączana jest opcja --tmpdir. Pliki są tworzone z uprawnieniami u+rw, katalogi u+rwx minus uprawnienia z umask.
-d, --directory
tworzy katalog zamiast pliku
-u, --dry-run
niczego nie tworzy, wypisuje jedynie nazwę (ryzykowne)
-q, --quiet
wyłącza komunikaty diagnostyczne o błędach przy tworzeniu plików lub katalogów
--suffix=PRZYROSTEK
dodane PRZYROSTEK do SZABLONU. Nie może on zawierać ukośnika. Opcja jest włączana automatycznie, jeśli SZABLON nie kończy się X.
-p KATALOG, --tmpdir[=KATALOG]
interpretuje SZABLON względem KATALOGU. Jeśli KATALOG nie zostanie podany, używa zmiennej $TMPDIR jeśli jest ustawiona, a w przeciwnym wypadku katalogu /tmp. Jeśli korzysta się z tej opcji, to SZABLON nie może być ścieżką bezwzględną. Inaczej niż przy użyciu opcji -t, SZABLON może zawierać ukośniki, ale mktemp utworzy tylko ostatni, wydzielony nimi, składnik nazwy.
-t
interpretuje SZABLON jako pojedynczy składnik nazwy pliku w odniesieniu do katalogu: $TMPDIR jeśli ta zmienna jest ustawiona, katalogu określonego opcją -p, a jeśli go nie podano - /tmp [przestarzałe]
--help
wyświetla ten tekst i kończy pracę
--version
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

Napisane przez i Jima Meyeringa i Erica Blake.

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
O błędach tłumaczenia poinformuj przez https://translationproject.org/team/pl.html

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

mkstemp(3), mkdtemp(3), mktemp(3)

Pełna dokumentacja: https://www.gnu.org/software/coreutils/mktemp
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) mktemp invocation'

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

marzec 2020 GNU coreutils 8.32