HEAD(1) Các câu lệnh HEAD(1)

head - output the first part of files

TÓM TẮT

head [TÙY_CHỌN]… [TẬP_TIN]…

In 10 dòng đầu tiên của mỗi TẬP_TIN ra đầu ra tiêu chuẩn. Khi có nhiều hơn một TẬP_TIN, treo thêm trước bằng tên tập tin.

Không chỉ ra TẬP_TIN, hoặc khi TẬP_TIN là “-”, thì đọc từ đầu vào tiêu chuẩn.

Tùy chọn dài yêu cầu đối số thì tùy chọn ngắn cũng vậy.

in ra SỐ byte đầu tiên của mỗi tập tin; khi có “-” ở đầu, in ra tất cả trừ SỐ byte cuối cùng của mỗi tập tin
in ra SỐ dòng đầu tiên thay vì 10; khi có “-” ở đầu, in ra tất cả trừ SỐ dòng cuối cùng của mỗi tập tin
không in ra phần đầu cho biết tên tập tin
luôn luôn in ra phần đầu cho biết tên tập tin
bộ phân tách dòng là NUL, không phải ký tự dòng mới
hiển thị trợ giúp này rồi thoát
đưa ra thông tin phiên bản rồi thoát

NUM may have a multiplier suffix: b 512, kB 1000, K 1024, MB 1000*1000, M 1024*1024, GB 1000*1000*1000, G 1024*1024*1024, and so on for T, P, E, Z, Y, R, Q. Binary prefixes can be used, too: KiB=K, MiB=M, and so on.

TÁC GIẢ

Viết bởi David MacKenzie và Jim Meyering.

Trợ giúp trực tuyến GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Report any translation bugs to https://translationproject.org/team/

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Giấy phép GPL pb3+ : Giấy phép Công cộng GNU phiên bản 3 hay sau https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Đây là phần mềm tự do: bạn có quyền sửa đổi và phát hành lại nó. KHÔNG CÓ BẢO HÀNH GÌ CẢ, với điều khiển được pháp luật cho phép.

tail(1)

Tài liệu đầy đủ có tại: https://www.gnu.org/software/coreutils/head
hoặc sẵn có nội bộ thông qua: info '(coreutils) head invocation'

Bản dịch tiếng Việt của trang hướng dẫn này do

thực hiện.

Bản dịch này là Tài liệu Miễn phí; đọc Giấy phép Công cộng GNU Phiên bản 3 hoặc mới hơn để biết các điều khoản bản quyền. Chúng tôi cho rằng KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ.

Nếu bạn tìm thấy một số sai sót trong bản dịch của trang hướng dẫn này, vui lòng gửi thư đến TODO.

Tháng 1 năm 2024 GNU coreutils 9.4