GRUB-REBOOT(8) Tiện ích quản trị hệ thống GRUB-REBOOT(8)

grub-reboot - Đặt mục menu mặc định sẽ khởi động cho GRUB, chú ý là chỉ áp dụng cho lần khởi động sau.

TÓM TẮT

grub-reboot [CÁC-TÙY_CHỌN] ĐIỂM-VÀO-MENU

Đặt mục menu mặc định sẽ khởi động cho GRUB, chú ý là chỉ áp dụng cho lần khởi động sau.

hiển thị trợ giúp này rồi thoát
đưa ra thông tin phiên bản rồi thoát
cần ảnh GRUB nằm dưới thư mục T-MỤC/grub thay vì tại thư mục /boot/grub

ĐIỂM-VÀO-MENU là một con số, một tiêu đề hay định danh của một trình đơn. Hãy chú ý là các mục trình đơn trong trình đơn con hoặc là trình đơn cháu yêu cầu phải chỉ ra thành phần của trình đơn con và sau đó là thành phần của mục trình đơn. Tiêu đề phải được ngăn cách sử dụng ký tự lớn hơn (>) mà không có thêm các khoảng trắng thêm. Phụ thuộc vào hệ vỏ của bạn mà một số ký tự bao gồm > cần được thoát chuỗi. Để có thêm thông tin hãy xem trong sổ tay hướng dẫn GRUB tại phần lệnh “default”.

NOTE: In cases where GRUB cannot write to the environment block, such as when it is stored on an MDRAID or LVM device, the chosen boot menu entry will remain the default even after reboot.

Hãy thông báo lỗi cho <bug-grub@gnu.org>. Thông báo lỗi dịch cho: http://translationproject.org/team/vi.html.

grub-set-default(8), grub-editenv(1)

Tài liệu hướng dẫn đầy đủ về grub-reboot được bảo trì dưới dạng một sổ tay Texinfo. Nếu chương trình infogrub-reboot được cài đặt đúng ở địa chỉ của bạn thì câu lệnh

info grub-reboot

nên cho phép bạn truy cập đến toàn bộ sổ tay.

Bản dịch tiếng Việt của trang hướng dẫn này do

thực hiện.

Bản dịch này là Tài liệu Miễn phí; đọc Giấy phép Công cộng GNU Phiên bản 3 hoặc mới hơn để biết các điều khoản bản quyền. Chúng tôi cho rằng KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ.

Nếu bạn tìm thấy một số sai sót trong bản dịch của trang hướng dẫn này, vui lòng gửi thư đến TODO.

Tháng 12 năm 2023 GRUB 2:2.12-1