CHROOT(1) Các câu lệnh CHROOT(1)

chroot - run command or interactive shell with special root directory

TÓM TẮT

chroot [TÙY_CHỌN] GỐC_MỚI [LỆNH [SỐ]…]
chroot [TÙY_CHỌN]

Chạy câu LỆNH với thư mục gốc (root) đặt là GỐC_MỚI.

chỉ ra các nhóm phụ kiểu g1,g2,..,gN
chỉ ra người dùng và nhóm (theo mã số hay tên) cần dùng
không chuyển đổi thư mục làm việc đến “/”
hiển thị trợ giúp này rồi thoát
đưa ra thông tin phiên bản rồi thoát

Nếu không đưa ra câu lệnh, thì chạy câu lệnh “"$SHELL" -i” (mặc định: “/bin/sh -i”).

125
if the chroot command itself fails
126
if COMMAND is found but cannot be invoked
127
if COMMAND cannot be found
-
the exit status of COMMAND otherwise

TÁC GIẢ

Viết bởi Roland McGrath.

Trợ giúp trực tuyến GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Report any translation bugs to https://translationproject.org/team/

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Giấy phép GPL pb3+ : Giấy phép Công cộng GNU phiên bản 3 hay sau https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Đây là phần mềm tự do: bạn có quyền sửa đổi và phát hành lại nó. KHÔNG CÓ BẢO HÀNH GÌ CẢ, với điều khiển được pháp luật cho phép.

chroot(2)

Tài liệu đầy đủ có tại: https://www.gnu.org/software/coreutils/chroot
hoặc sẵn có nội bộ thông qua: info '(coreutils) chroot invocation'

Bản dịch tiếng Việt của trang hướng dẫn này do

thực hiện.

Bản dịch này là Tài liệu Miễn phí; đọc Giấy phép Công cộng GNU Phiên bản 3 hoặc mới hơn để biết các điều khoản bản quyền. Chúng tôi cho rằng KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ.

Nếu bạn tìm thấy một số sai sót trong bản dịch của trang hướng dẫn này, vui lòng gửi thư đến TODO.

Tháng 1 năm 2024 GNU coreutils 9.4