BASENAME(1) Các câu lệnh BASENAME(1)

basename - strip directory and suffix from filenames

TÓM TẮT

basename TÊN [HẬU_TỐ]
basename TÙY_CHỌNTÊN

Hiển thị TÊN mà không có thành phần thư mục dẫn đầu. Nếu chỉ định thì còn xóa HẬU_TỐ theo sau.

Tùy chọn dài yêu cầu đối số thì tùy chọn ngắn cũng vậy.

hỗ trợ đa tham số và xử lý từng tham số như là một TÊN
gỡ bỏ đuôi phụ tố HẬU_TỐ; ý là -a
kết thúc dòng bằng NUL thay vì kí tự dòng mới
hiển thị trợ giúp này rồi thoát
đưa ra thông tin phiên bản rồi thoát

-> “sort”
-> “stdio”
-> “stdio”
-> “str1” theo sau là “str2”

TÁC GIẢ

Viết bởi David MacKenzie.

Trợ giúp trực tuyến GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Report any translation bugs to https://translationproject.org/team/

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Giấy phép GPL pb3+ : Giấy phép Công cộng GNU phiên bản 3 hay sau https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Đây là phần mềm tự do: bạn có quyền sửa đổi và phát hành lại nó. KHÔNG CÓ BẢO HÀNH GÌ CẢ, với điều khiển được pháp luật cho phép.

dirname(1), readlink(1)

Tài liệu đầy đủ có tại: https://www.gnu.org/software/coreutils/basename
hoặc sẵn có nội bộ thông qua: info '(coreutils) basename invocation'

Bản dịch tiếng Việt của trang hướng dẫn này do

thực hiện.

Bản dịch này là Tài liệu Miễn phí; đọc Giấy phép Công cộng GNU Phiên bản 3 hoặc mới hơn để biết các điều khoản bản quyền. Chúng tôi cho rằng KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ.

Nếu bạn tìm thấy một số sai sót trong bản dịch của trang hướng dẫn này, vui lòng gửi thư đến TODO.

Tháng 1 năm 2024 GNU coreutils 9.4